Alliansens jämställdhetspolitik

Alliansen gick idag ut med en artikel om sin jämställdhetspolitik –  de kallar det ”en historisk kraftsamling”. Den ledde mest till fniss från min sida. På varje punkt har MP bättre och mer effektiva förslag. Jag tar det förslag för förslag.

Här kan du läsa artikeln: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.373349-tio-nya-punkter-for-okad-jamstalldhet

Nya förslag

Vi måste fortsätta bekämpa orättvisorna inom arbetslivet och bättre ta tillvara på kompetens hos både kvinnor män. Därför presenterar vi i Alliansens arbetsgrupp för jämställdhet följande förslag:

* Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare och därför en nyckelaktör i arbetet med att minimera ofrivillig deltid. Därför vill arbetsgruppen se en jämställdhetspakt, ett arbete för att kvalitetssäkra offentligt finansierade arbetsplatser utifrån jämställdhetsperspektiv.
Detta drev vi i valrörelsen 2006. En handskakning för jämställda löner kallade vi det då och det skulle skakas hand mellan arbetsgivare och fack.

* Kvinnor tar alltjämt ett större ansvar för barnen under de första åren. Vi vill att jämställdhetsbonusen förenklas, så att den betalas ut av Försäkringskassan i nära anslutning till uttaget av föräldrapenningen.
Jämställdhetsbonusen har misslyckats totalt och går bara till de som redan tänker ta ut föräldraledighet. Men det är ju bra att de vill göra ett dåligt förslag bättre! Vi driver tredelad föräldraförsäkring – det kommer bland annat leda till att män som vill vara hemma har enklare för att argumentera för det mot sin arbetsgivare och ibland även barnets andra förälder.

* Vi vill samtidigt underlätta för föräldrar att göra medvetna val. Vi föreslår att Försäkringskassan tar fram en webbaserad tjänst där föräldrar kan planera och beräkna både de kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska effekterna av hur man fördelar föräldraledigheten.
Alltså, är en av alliansens bästa idéer för jämställdheten en hemsida?! Tyvärr är det dessutom så att män tjänar mer än kvinnor idag, och därför kommer uträkningen se lite tråkig ut. Det är ett intressant förslag på så sätt att det tar bort missuppfattningar, och är ett förslag jag kommer lyssna till. Däremot är det inte ett av våra tio bästa förslag!

* Vi vill se fortsatta insatser för att utveckla och stärka kvinnors företagande. I dag drivs endast vart fjärde svenskt företag av en kvinna. Företagande ger kvinnor ökade möjligheter till valfrihet i yrkeslivet och eget ägande.
De vill se fortsatta insatser. Jag vet inte om det kan räknas som ett ”nytt förslag” riktigt. Detta är en viktig fråga, och MP tror att det viktigaste är att stärka trygghetssystemen för företagare så att det blir mindre riskfyllt att starta företag. Vi tror också på subventioner för den första anställda.  Mauds prat om att utbilda kvinnorna duger inte, det handlar om strukturer och visst påverkas det med kunskap – men är det bara kvinnorna som behöver utbildas och ”ta för sig”?

* Kvinnors makt inom näringslivet och på arbetsmarknaden speglar inte den kompetens som kvinnor besitter. Börsbolagen bör därför kompetensredovisa både styrelse och högre chefspositioner i sina årsredovisningar. Dessutom vill fortsätta bekämpa lönediskriminering genom att skärpa och intensifiera tillsynen över hur arbetsgivare lever upp till diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.
Förutom att det är dåligt korrläst är det också ett fegt förslag. MP vill kvotera bolagsstyrelserna. Vi har hotat och peppat länge nog, och det är dags för ordentliga åtgärder.

* En jämn könsfördelning på ledande befattningar inom staten har varit en prioriterad fråga för regeringen. De politiska partierna har tagit ett stort ansvar för att kvinnor och män ska vara representerade i beslutande församlingar. Det är dags att också inleda arbetet för jämställda kommunala bolag. I de kommuner och landsting där Alliansen har makten vill arbetsgruppen se ett arbete för en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna.
De ”vill se ett arbete” för detta. Inte särskilt starkt säger jag. Vi vill kvotera även kommunala bolagsstyrelser – dessutom har vi kvoterat våra listor till kommunfullmäktige sedan vi startade + kvoterat ledarskap.

Ingen självklarhet i dag

Att flickor och pojkar får utbildning på lika villkor och att kvinnors och mäns lika och ibland olika behov möts inom vård och omsorg är långt ifrån självklart ens i dagens Sverige.

* Jämställdhet är en kvalitetsfråga och därför vill vi införa ett system för jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor. För certifiering ska det krävas att tydliga arbetsmetoder och riktlinjer tillämpas.
Detta är en intressant idé – men jag tycker samtidigt att lagstiftningen ska vara nog. I lagen står det att vi ska motverka traditionella könsroller. Jag tror genuspedagoger är viktiga här. Vore även intressant med en HBTQ-märkning, men hur många märkningar ska vi ha? Det finns även grön flagg för miljöarbete. Viktigare att stärka utbildningen och den offentliga sektorn.

* Jämställdhet ska vara en integrerad del av vardagen i skolan. För att detta ska bli verklighet behöver förskollärare och lärare ha jämställdhetskompetens. Vi vill att det ska ingå i lärarutbildningar och andra utbildningar med pedagogiska inslag.
Artikeln är underskriven av KD – som är emot genuspedagoger och genusforskning. Vi vill att det ska ingå i examensordningen för lärare att de har genuskompetens. När KD är med och pratar ”jämställdhet” misstänker jag att de inte vill motverka traditionella könsroller – och då kommer det vara svårt att komma åt den könssegregerade arbetsmarknaden. Men det tror jag inte de vill heller.

* Regeringens program Hållbar Jämställdhet i syfte att stödja kommuner och landsting i konkret arbete för att jämställa välfärdstjänster har fått god uppslutning över hela landet och bör fortsätta.
Återigen inget nytt förslag. Hårt att de vill att någon ”ska fortsätta”. Vi vill ha en plan för jämställd vård – det tror jag kommer ge mer.

* Även kampen mot våldet mot kvinnor är en prioriterad fråga för alliansens jämställdhetspolitiska arbetsgrupp. Våra förslag handlar bland annat om att utveckla kvinnofridslinjen, att alla sjukhus i hela Sverige ska ha tillgång till det så kallade rape kit, som säkrar bevis vid våldtäkter och att trygga stödet till kvinnojourerna. Utöver straff behövs även behandlingsprogram för personer som begå sexuella övergrepp och våldshandlingar.
Rape kit och medvetenhet för att se tecknen på om någon blir misshandlad i hemmet men döljer skadorna är jätteviktigt. Kvinnojourerna likaså! MP vill dessutom att det ska vara tvång för de som slår att få behandling, vi vill ha en haverikommission varje gång någon dödas av en nära anhörig, den som är misshandlad ska ha rätt att bo kvar i hemmet och vi har föreslagit en samtyckeslag som innebär att alla parter tydligt säger ja till sex – annars är våldtäkt. Hoppas alliansen håller med, jag tycker dessa konkreta förslag väger tyngre än alliansens.

Vår människosyn vilar på tanken om allas lika rättigheter och möjligheter. Visionen om ett jämställt samhälle är också en fråga om välfärd och valfrihet, om varje individs rätt att försörja sig på sin lön och att bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft.
Återigen har KD skrivit under – som kämpade emot rätt för homosexuellas rätt att gifta sig med näbbar och klor. Deras motstånd gjorde att regeringen ”av respekt” inte lade fram något förslag i frågan. Allas lika rättigheter? Deras valfrihet innebär ofta att inte motverka förtryckande strukturer.

Det var det

Martin Oscarsson