mp inleder samarbete med m, c, fp och kd

Idag hade den nya majoriteten i Karlstad kommun sin första pressträff och presenterade ett gemensamt handlingsprogram för kommande fyra år. Några av de punkterna vi kommit överens om finns nedan. Tillsammans vill vi göra Karlstad till en modern och bra stad att leva i, det ska finnas rum för människors entreprenörskap, företagande och vilja att utvecklas, och grundsynen bygger på att det vi gör är klimatsmart och hållbart. Vi vill fortsätta att bygga en grön och förtätad stad som låter det offentliga rummet få tillgång till generösa parkområden och vattennära rekreationsområden. På landsbygden vill vi på ett varsamt sätt ge tillstånd till bebyggelse, men som också ger allmänheten god tillgång till våra sjöar och stränder.

 Vi vill tillsammans med privata aktörer satsa på skärgårdsutveckling genom att bygga bryggor och annan infrastruktur, och inrätta en båtförbindelse till Kristinehamn med möjligheter till landstigning på några av öarna i norra vänerskärgården. För att kunna utnyttja älvfårorna som vattenvägar måste kommunen ta fram en muddringsplan.

 Vi vill göra en kraftig satsning på tätorterna i våra ytterområden genom att skapa goda centrummiljöer och i vissa fall skapa förstärkta relationer mellan orten och närliggande vattenmiljöer.

 Alla har rätt till sin stad. Kommunens fastigheter, vägar och bussar ska vara tillgängliga för människor med funktionshinder. Stadshuset ska byggas om för att öka tillgängligheten.

 Alla ska också ha rätt till naturupplevelser och vi vill öka tillgängligheten för både turister och kommuninvånare. Vi vill bevara natur och kulturmiljöer som är värdefulla för hotade eller ovanliga växter och djur.

 Utöka och förbättra de tätortsnära sjö‐ och naturbetesmarkerna genom fler betande djur.

 Vi vill fortsätta utveckla vår kollektivtrafik med en BRT‐lösning från Västkust till Kronoparken som på sikt kan omvandlas till spårvägslinje, samt en utbyggnad av Karlstadsbuss stomnät till Skattkärr. Vi vill även undersöka möjligheten till rabatter för pensionärer, studenter och familjer.

 Satsningen på sammanhängande cykelleder i våra olika kommundelar ska fortsätta.

 Vi vill se tågstopp med vidhängande centrumförnyelse i Skattkärr, Skåre och Vålberg inom mandatperioden och är beredda att vara med och förskottera och medfinansiera.

 Vi vill förverkliga ombyggnaden av spårområdet och ett resecentrum i Karlstad och är beredda att förskottera och medfinansiera.

 Vi vill satsa 100 miljoner på klimat‐ och miljöinvesteringar, till exempel genomföra LEDprojekt och energieffektiviseringslösningar. Ta fram en resepolicy för kommunens tjänsteresor. Flygresor ska begränsas beroende på avstånd och tid.

 Vi vill bygga en biogasanläggning för rötning av matavfall från de olika kommunerna i Värmland, verksamhetsavfall och jordbruksprodukter i samverkan med andra privata aktörer.

 Vi vill göra det attraktivt att friköpa tomträtter. Målet är att 80 % av tomträtterna ska säljas.

 Vi vill att Karlstad ska ta ett större ansvar i länet genom ökat samarbete och dialog

 Vi vill utveckla samarbetet med Hammarö kommun.

Barnomsorg och Skola

 Vi vill göra en satsning tillsammans med stjärnkockar på god mat inom skolan och äldreomsorgen. Personalen skall utbildas, en ökad andel närproducerad och ekologiskt odlade varor och vi vill att maten i högre utsträckning skall vara lagad med riktiga råvaror från grunden i egna kök.

 Vi vill öka valfriheten inom barnomsorgen genom att tydligt marknadsföra flerfamiljssystemet. Regelverket ska vara enkelt och kommunen ska behjälplig i startfasen.

 Vi vill anställa en eller två mångfaldspedagoger som har djup kunskap om det mångkulturella samhället och stor förståelse för etniska, religiösa, kulturella och historiska frågor.

 Vi vill utreda möjligheten att erbjuda fler moderna språkval vid Karlstads skolor. De språk som är mest angelägna är mandarin, arabiska, portugisiska, japanska och ryska.

 Vi vill göra en satsning på skolan och förskola med upprustning av lokaler och en översyn av lärartäthet och lärarlöner, i syfte att höja kvalitén och resursförstärka där behoven är som störst.

 Vi vill ha ett öppet, hälsosamt och generöst Karlstad och vill göra en särskild informations‐ och attityd kampanj för att motverka våld‐ droger och rasism bland våra unga. Föreningslivet och kommunens fältassistenter ska ges ökade resurser som en del i detta arbete.

Näringslivsutveckling

 Vi vill göra det lättare att starta och utveckla företag i Karlstad genom att ge fler möjligheter till delade upphandlingar, tillhandahålla mer mark och lokaler för företag och en ökad dialog med näringslivet.

 Vi vill göra en översyn över kommunens samlade anbuds‐ och upphandlingsförfarande genom att stärka små aktörers möjlighet till medverkan och genom att hitta former för att tydliggöra kraven på kvalité och miljö.

 Vi vill inrätta ett näringslivsråd i syfte att förbättra och utveckla dialogen mellan kommunen och näringslivet.

 Vi vill utveckla våra relationer med karlstads universitet genom mer resurser till gemensamma forskningsprojekt och strukturer för att förädla forskningsidéer till företagskoncept, te x professur i förnybar energi.

 Vi vill införa en praktikplatsgaranti i nära samarbete med universitetet och näringslivet.

 Vi vill skapa goda förutsättningar för näringslivet i Karlstad genom att stödja entreprenörskap särskilt med inriktning på kvinnor och nya svenskar, näringslivsutveckling och ung företagsamhet. Vårt näringslivskontor behöver resursförstärkning.

Vård och omsorg och socialt stöd och service

 Vi vill att KBAB ska verka även i kommunens ytterområden och primärt skapa seniorboenden.

 Vi vill öka bemanningen inom vårdboenden för att öka kvaliteten och minska behovet av delade turer.

 I vår kommun ska ingen människa sakna tak över huvudet när natten kommer. Ett första steg är att tillskapa ytterligare ett lågtröskelboende, i det arbetet kan KBAB vara en viktig aktör.

 Vi vill utveckla arbetet med att stödja personer som utsätts för hot och våld i nära relationer, till exempel genom att öka stödet till mans‐ och kvinnojourer och andra organisationer som arbetar mot våld. Vi vill se på möjligheterna att medverka till att kvinnojouren ska få bättre tillgång till ändamålsenliga lokaler och att kvinnor i aktivt missbruk får fortsatt stöd.

 Vi vill se fler sociala kooperativ och ökat socialt företagande.

Kultur och evenemang

 Karlstad ska fortsatt vara och utvecklas som en klimatsmart konferens och evenemangsstad.

 Vi vill utreda införandet av en kulturpeng.  Vi vill utreda en kombinerad saluhall/konsthall i gamla Värmlandsbanken.

Demokrati

 Vi vill utreda möjligheten att samordna våra medborgarkontor och biblioteksfilialer vad gäller personalsamverkan, öppettider och service till den enskilde medborgaren.

 Vi vill utveckla demokratin i Karlstad genom rådslag eller folkomröstningar, till exempel genom att låta medborgarna avgöra arkitekttävlingar om utformningen av hus, parker eller liknande i Karlstad eller på andra orter i kommunen.

 Det är en viktig frihetsfråga att alla ska ha lika stor möjlighet att vara delaktig i samhället, i skolan och på fritiden oavsett om du är hetero‐, homo‐, bi‐ , trans eller queerperson. Karlstad ska vara en av Sveriges bästa kommuner på HBTQ‐ frågor.

Bolagen

 Bolagen ska ligga i framkant för att främja hållbar utveckling .

Som sagt, några av de punkter vi kommit överens om.

Media och deras rapportering kring detta kan man se här:  svtsr, tv4,  vf, och nwt.

4 reaktioner på ”mp inleder samarbete med m, c, fp och kd

 1. Ulf Björklund

  ”Varför bytte jag parti”

  Man går över från S till Miljöpartiet för att ni värnar om miljön. Men samtidigt så vet man att det finns ett RödGrönt samarbete. Men vad händer, ni sviker era nya väljare totalt.

  Vad lurad man kan bli!

 2. mariafrisk

  Mp Karlstad var tydliga i valet med att vi inte valt sida innan vi sett något valresultat och är uppriktigt sagt ledsna över om det inte varit tydligt nog för alla.

  Jag hoppas att många röstat på mp för att man vill ha en bra miljöpolitik, och en solidaritet med kommande generationer, djur, natur och ekosystem. Det är heller aldrig något vi skulle kompromissa med, det har vi heller inte gjort nu. Snarare har vi fått en bredare uppslutning och vilja att arbeta för gröna frågor tillsammans med våra samarbetspartier.

  Vår politik står fast, men de vi samarbetar med för att få till det bästa av detta varierar.

  Jag vill också slutligen poängtera att det är stor skillnad på rikspolitik och kommunpolitik. På ett riksplan lutar jag nog fortfarande åt att det rödgröna, medan jag på ett lokalt plan ser att vi har ett antal praktiska frågor att lösa för att få Karlstad att bli en så hållbar och klimatsmart kommun som möjligt.

Kommentarer inaktiverade.