Miljöpartiet och försäljning av kärnkraftsaktierna i Oskarshamn

Idag har Miljöpartiet de gröna i Karlstad skickat ett pressmeddelande med tanke på diskussionen som förts i media om kärnkraftsaktierna.

Efter valet 2006 krävde Miljöpartiet i förhandlingarna med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att kommunen skulle sälja aktierna i Oskarshamns kärnkraftsgrupp (OKG).

Överenskommelsen som slöts lyder på följande sätt: ”Med hjälp av extern expertis genomföra försäljning av kommunens innehav av kärnkraftsaktier med en fortsatt tryggad elförsörjning.”

Motiven till en försäljning av aktierna var att Karlstads kommun är en av de ytterst få kommuner som äger kärnkraft. Ytterligare kan det få stora ekonomiska följder för kommunen vid en eventuell olycka. Vi tycker inte heller att passar den gröna profilen som vi vill att Karlstad ska stå för.

I början av förra mandatperioden beslutade kommunfullmäktige således att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljningen.

Därefter hände ingenting i ärendet förrän december 2009 då kommunstyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl efter upprepade påstötningar från Miljöpartiet tog upp ärendet till behandling i kommunstyrelsen. Ärendet skulle återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2010. Men på samma sätt som i resecentrumfrågan valde Melesjö Windahl att inta en passiv hållning i en, för Socialdemokraterna, obekväm fråga.

Det som hittills hänt i försäljningsärendet är att en oberoende värdering tagits fram efter idogt arbete från Miljöpartiet, och att ett förköpsbud på aktierna inkommit till kommunen. Aktierna kommer nu att bjudas ut på marknaden. Försäljningsprocessen är därmed inte avslutad som Melesjö Windahl påstått i SVT Värmlandsnytt.

På det möte som Melesjö Windahl hänvisar till beslutades att inte anta budet, men gå vidare med processen. På mötet var det också tydligt att det var ett ärende som var under sekretess. Därför anser vi att det är mycket allvarligt att Melesjö Windahl nu går ut i media och berättar vad som sades på detta, så tydligt sekretessbelagda, ärende. Det är också allvarligt att Melesjö Windahl bidrar till försämra möjligheten att sälja aktierna genom att avslöja vad som sagts.

Efter det att budet förkastats var Miljöpartiets uppfattning den att aktierna skulle bjudas ut på den öppna marknaden för att säljas till marknadspris. Kommunens goda avkastning på aktierna med ca. 60 Mkr/år ger goda förutsättningar att erhålla ett bra bud på aktierna.