En budget med fokus på hållbarhet

Idag presenterar den politiska majoriteten i Karlstad (M, MP, FP, C och KD) sitt budgetförslag för de kommande tre åren. Inriktningen på budgeten är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Snabbfakta Karlstads kommun ett år:

  • Nämndernas nettokostnad 3,9 miljarder
  • 1,6 miljarder till utbildning och barnomsorg
  • 1 miljard till vård och omsorg
  • 440 miljoner för arbetsmarknads- och sociala insatser
  • 222 miljoner till kultur och fritid
  • 57 miljoner till räddningstjänst

Kommunen har 6 300 årsanställda, 12 000 elever, 2 600 personer som har hemtjänst, 773 platser på vårdboende, 1 151 personer med försörjningsstöd, 4 023 km2 gator, 457 875 kvm2 kommunägda lokaler och det görs 5,5 miljoner resor med stadstrafiken.

Social hållbarhet

Vi tar ansvar och arbetar för en hållbar kommun där vi värnar om varandra och våra gemensamma resurser. Arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader för försörjningsstödet nu har börjat sjunka. Dock har den ekonomiska krisen gjort ett tydligt avtryck inom nämndens verksamhetsområde. Vi ökar därför anslaget till nämnden med 14 miljoner. Därtill fortsätter satsningen på 13 miljoner i ett jobbpaket med inriktning mot ungdomar.

Vi går vidare med en långsiktig satsning för att nå en ”tak över huvudet garanti” i kommunen på 8 miljoner uppdelat på två år. Satsningen innefattar att få fram riktiga bostäder till människor som inte själva kan sörja för detta. Samt att vi utökar boendestödet så att fler människor ska klara av eget boende och för att ge bättre stöd till personer som idag är bostadslösa.

Karlstad är en stad som växer och 2010 var ett rekordår i fråga om barnafödslar. Det är en otroligt positiv utveckling, men det ökar även kraven på kommunens förskolor och skolor. Budgetramen för Barn- och ungdomsnämnden utökas successivt, för att möta behoven som de växande barnkullarna medför.  Vi bygger även på vår satsning på resursförstärkning till Barn- och ungdomsnämnden med ytterligare 4,1 miljoner till totalt 10 miljoner. Den nya skollagen ställer högre krav på pedagogiskt innehåll i förskolan vilket kan komma att kräva utökad tid för planering av verksamheten.

Ekonomisk hållbarhet

I dagsläget är underhållsnivån i kommunen så låg att vi inte håller oss inom ramen för god ekonomisk hushållning, det är oacceptabelt. För att undvika fortsatt kapitalförstöring gör vi en tillfällig satsning på 30 miljoner under två år för att ta igen eftersatt underhåll. För att inte hamna i samma situation igen kopplar vi samman det med en successiv upptrappning av underhållet. Det resulterar i att vi år 2014 kommer ha ökat ramen för underhåll med 30 miljoner. Vi utökar även grundramen för förnyelse av VA-ledningsnätet och halverar därmed föryngringstakten på, från 200 år till 100 år.

Miljömässig hållbarhet

Sveriges kommuner har ett stort ansvar för att ställa om samhället i en mer miljömässigt hållbar riktning. Karlstads kommun ansvarar för många och stora fastigheter, vi ansvarar för kollektivtrafik och tar hand om kommande generationer i vår barnomsorg. Under perioden satsar vi 25 miljoner kr varje år som syftar till att minska kommunens klimatpåverkan och kostnader för t ex elförbrukning.

Allt fler upptäcker fördelarna med att åka kollektivt. Karlstadbuss är en del i fördubblingsprojektet, att fördubbla antalet resande med kollektivtrafiken till 2020. Vi satsar 2 miljoner ytterligare på kollektivtrafiken som ska göra att vi kan nå en högre turtäthet och bättre punktlighet. Faktorer som är viktiga när valet mellan buss och bil ska göras. Drivmedlet i bussarna byts ut från och med år 2013. Genom att köra på biogas förbättrar vi både luftkvaliteten och minskar bullret i staden.

När vi bygger förskolor för våra allra nyaste karlstadbor är det viktigt att det sker på ett miljömässigt hållbart sätt. Karlstad också är med i Trästadsprojektet 2012, som syftar till att öka byggnationen i trä för att minska klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Alsters förskola blir Karlstads första stora byggnation i massivträ, en byggnad som dessutom har solpaneler och grönt tak.

En reaktion på ”En budget med fokus på hållbarhet

  1. Pingback: en grönblå budget « mariafrisk

Kommentarer inaktiverade.