Majoritetens budget är lagd!

Idag har den politiska majoriteten (bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) presenterat sitt budgetförslag för 2013-2015.

Budgeten fokuserar på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i en omvälvande ekonomisk omvärld och stora investeringar i kommunen. Därför behöver man använda de resurser som finns och vara sparsamma. Eftersom det ekonomiska läget är skakigt och kan svänga snabbt krävs det en budget i balans, med buffert vid oförutsedda händelser, och långsiktigt ansvarstagande. Önskningar från nämnder och förvaltningar låg på cirka 175 miljoner kronor för 2013, och med uppräkning från tidigare budget blir det totala tillskottet med vår budget 102 miljoner kronor 2013.

 • Barn- och ungdomsnämnden får bland annat extrapengar för att stödja elever och barn med särskilt behov av stöd, elevhälsan får tillskott samt att förskoleteamet Tummen permanentas.
 • Arbetsmarknads- och socialnämnden får ytterligare förstärkning, med särskilda pengar för bostadssociala satsningar och jobbskapande åtgärder.
 • Miljönämnden kommer att få mer ansvar för det miljöstrategiska ansvaret, som just nu ligger på kommunledningskontoret.
 • För att skapa samordnad varudistribution, dvs en samordning av transporter från olika leverantörer inom kommunen, får just kommunledningskontoret pengar. Detta bidrar till att minska utsläppen från transporterna, som måste ned med 25 % inom transport- och energisektorn i Karlstad, och förhoppningsvis underlätta för mindre företag att vinna upphandlingar.
 • Stadsbyggnadsnämnden får tillskott för att hantera stadstrafiken som 1:a juli 2013 får biogasbussar och dessutom det nya avtalet med Förenade Buss.

Kommunens hela budget omsätter drygt 4 miljarder kronor. Resultatet för 2013 beräknas bli ett sammanlagt överskott på 81 miljoner kronor, vilket är resultatmålet. Att uppnå resultatmålet är viktigt av den anledningen att kommunen behöver en buffert vid händelser som inte kan förutses, men ändå måste hanteras.

Till den nya budgeten hör också den strategiska planen, ett styrdokument med mål och praktiska åtaganden för kommunen. Några av de nya inslagen i den strategiska planen är:

 • Utred möjligheterna och behoven av förskoleverksamhet på obekväm arbetstid och om tillgången på densamma påverkar människors möjlighet att ta jobb
 • Genomföra särskilda insatser för att uppmuntra icke könsstereotypa sökmönster till gymnasieprogrammen
 • Kommunen skall, i samarbete med arbetsförmedlingen, under ett år anställa minst 100 personer som idag står långt från arbetsmarknaden
 • Utveckla möjligheter till spontan- och drop-inidrott/kultur med inriktning på tjejer
 • Arbeta för att tidigt identifiera personer i riskzon för att hamna i bostads- och hemlöshet, med särskilt fokus på kvinnors situation
 • Skolans elevhälsa ska vara hbtq-certifierad