Budgeten läggs!

Presskonferens hos HorisontIdag har majoriteten lagt en budget för åren 2014-2016. Trots att det ekonomiska läget är kärvt klarar vi av att tillföra nämnderna sammanlagt 170 miljoner kronor till 2014. Prioriteringar i budgeten är fortsatt miljöarbete, jobb, utbildning samt socialt förebyggande insatser.

När majoriteten bildades skulle 25 miljoner kronor årligen gå till miljö- och klimatarbete, vilket fortsätter. Bland annat ska arbetet med att fasa ut skadliga kemikalier och hormonstörande medel fortsätta, en resepolicy ska införas (med miljöhänsyn bland annat) och nya lösningar användas för att förbättra luftkvaliteten, minska partiklarna i luften.

Majoriteten vill att KBAB ska bygga minst 100 bostäder om året (sett över en femårsperiod). Dels för att sätta fart på byggandet, dels för att fler bostäder behövs. Ytterligare satsas det pengar på 100 jobb till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Majoriteten väljer även att satsa en miljon kronor vardera till ökat stöd för ideella organisationer, arbete mot våld i nära relationer samt 3,5 miljoner till Horisont. Arbete mot droger ska intensifieras (som är en aktuell fråga i Karlstad och nationellt.) Ideella organisationer kan utföra arbete som kompletterar kommunens och fångar upp människor som inte kommunen upptäcker, vilket är en anledning att höja bidragen mer.

Grundskolan kommer få stöd till fler specialpedagoger för barn med behov för särskilt stöd, liksom både grundskola och gymnasium får pengar till karriärtjänster.

Planerna för det kommande vårdboendet på Gruvlyckan, där Oskarlundsskolan förut stod, fortsätter och kommer påbörjas nästa år. Det ska stå färdigt 2015, med cirka 100 vårdplatser. Kostnaden kommer landa på cirka 180 miljoner kronor.

Huvudanledningen till ett ekonomiskt kärvt läge är att skatteintäkterna inte ökar lika mycket som behoven i nämnderna. Ingen har undgått den ekonomiska krisen som står i stora delar av västvärlden, medan delar av Afrika, Asien och Sydamerika går bra ekonomiskt, vilket såklart påverkar ekonomin som helhet. Så även i Karlstad.