Budget med hållbarhet i fokus

Så var det äntligen dags för budgetfullmäktige igen! Månne är det det starkaste sommartecknet, förutom barnens skolavslutningar, för en politiker i Karlstad?

Karlstad har som resten av Sverige och Europa påverkats av lågkonjunktur, god ekonomisk hushållning och tydligt fokus på hållbarhet, tillväxt och utbildning har lagt grunden för en stabil kommunal ekonomi. I majoritetens budget för 2014 finns tydligt fokus på hållbar utveckling inom sysselsättning, utbildning, omsorg och miljö.

Trots ett ganska tufft ekonomiskt läge, klarar Karlstads kommun att förstärka nämndernas budgetar med 80 miljoner kr i generella budgetförstärkningar och 90 miljoner kr i riktade åtgärder 2014. Totalt ökar budgeten för den skattefinansierade verksamheten med 170 miljoner kr.

Hållbarhet har varit fokus i alla majoritetens budgetar, i år likaså – där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är en tydlig grön linje genom de tillägg som görs.

Vad är då viktigast – ur ett grönt perspektiv?

Jobb!
Kommunen har idag omfattande insatser för att minska arbetslöshet där ungdomar och personer med utländsk bakgrund har högsta prioritet. För att få ytterligare kraft i arbetet mot arbetslöshet satsar nu majoriteten extra medel för att skapa tillfälliga anställningar för minst 100 personer under 2014. Vi prioriterar också arbetet med att utveckla metoder tillsammans med andra samhällsaktörer för att motverka långtidsarbetslöshet.

Utbildning!
I dag finns det få jobb utan krav på utbildning. Därför gör vi en långsiktig satsning för att fler elever ska avsluta gymnasiet med fullständiga betyg. Projektet Horisont är ett bra exempel på åtgärder för att unga som inte orkar med studierna ändå ska få tillbaka motivationen att studera. Hela 68% av deltagarna (i åldern 16-24år) läste vidare eller fick arbete efter projektet. Från och med år 2014 fördubblar antalet platser och gör projektet till en permanent verksamhet.

Minska utsläpp och användning av kemikalier!
Karlstad har ett aktivt miljöarbete, även i ekonomiskt svåra tider ser vi miljöinvesteringar som ett prioriterat område, därför fortsätter vi bygget av ett hållbart Karlstad med 25 miljoner kr i investeringar som ger en klimat- och miljösmartare kommun. Arbetet med att utveckla produktion och prioritera användningen av biogas i kommunens fordon fortsätter.

Karlstad är en stad som växer och därmed utmaningarna, vid 24 tillfällen i år har gränsvärdet för partiklar i luften överskridits på kommunens tyngt trafikerade gata. Arbetet för att minska halterna av partiklar i luften är prioriterat under 2014, att finna hållbara lösningar är en viktig miljö, hälso- och utvecklingsfråga. Lika viktigt är att Karlstads barn och unga har en säker miljö, därför påbörjas nu arbetet med att fasta ut hormonstörande och miljöfarliga kemikalier verksamheter som rör barn och unga.

Annonser