På dagens sammanträde för Karlstads-Hammarö Gymnasienämnd lade Miljöpartiet och Folkpartiet yrkande för majoriteten

Yrkande till Ärende 5 Begäran om arbetsmiljöåtgärd

Att i huvudsak godkänna förvaltningens skrivelse med tillägg att de första sju sidorna redigeras ned och fokus läggs på åtgärder som vidtas med tillägg att ordförande och vice ordförande får i uppdrag av nämnden att godkänna omarbetad skrivelse med beaktande av nedanstående text

Att uppdra åt förvaltningen att uppföljning av mallarna för läsårsplanering, mall A och B för Analys arbetsmiljö sker i centrala skyddskommittén samt förslag på åtgärder om så är nödvändigt redovisas till nämnden två gånger per år

Att därutöver anföra särskild protokollanteckning:
Skolan är en politisk styrd organisation. Karlstads-Hammarö Gymnasienämnds uppgift är att se till att ge skolorna och dess lärare förutsättningar för att ge alla elever den stimulans och det stöd de behöver för att kunna utvecklas optimalt. I det ansvaret ligger att man visar tydlighet kring vilka uppgifter som lärarna skall prioritera. Vi är medvetna om att fördelningen av arbetsuppgifter ser olika ut bland lärare. Det är den pedagogiska samvaron med eleverna, samverkan med kollegor samt kompetensutveckling som är det allra viktigaste i lärarnas uppdrag. Övriga arbetsuppgifter måste få komma i andra hand. Precis som Arbetsmiljöverkets föreläggande påtalar. Rektor bär inte bara ansvar för att lärares arbetssituation är hållbar, rektor ansvar även för att hålla budget. Om det finns ett strukturellt problem med bemanning, arbetsmiljö etc är det viktigt att rektor kan känna trygghet i att lyfta frågan hos gymnasieförvaltningens ledning. Det är vi politiker i gymnasienämnden som bär det yttersta ansvaret för Gymnasieförvaltningens anställda, elever, arbetsmiljö och studietillvaro. Vi påpekar därför bestämt vikten av att de åtgärder som vidtas för att göra lärarnas arbetsmiljö långsiktigt hållbar ska utvärderas och följas upp regelbundet.

För den politiska majoriteten i Karlstads-Hammarö Gymnasienämnd

Carola Bolmstedt
Miljöpartiet

Robert Andersson
Folkpartiet