Miljöpartiet fortsatt utanför Värmlands näringslivsutveckling AB

Igår hade kommunstyrelsen upp ärendet om Värmlands Näringslivsutvecklings AB (flyglinje mellan Karlstad och Frankfurt) igen. Denna gång handlade det om en laglighetsprövning. I korthet handlar det om att kommunen (genom de fyra borgerliga partierna samt Socialdemokraterna) godkänt bildandet av bolaget, medan Förvaltningsrätten anser att beslutet stridet mot lagen. Kommunen däremot  anser att domen är oklar och ärendet går vidare till Kammarrätten.

Miljöpartiet valde att stå utanför beslutet även denna gång, liksom vi har gjort hela tiden, sedan ärendet först kom upp förra året.

Miljöpartiet reserverade sig mot detta beslut i kommunstyrelsen i mars 2014 och i kommunfullmäktige i april 2014, efter att ha yrkat i första hand på återremiss (för ytterligare tid att se på juridik och bolagets kapitalisering), i andra hand på att näringslivet skulle gå in med sin andel, då det i dagsläget är så att kommunen äger 49% av aktierna men har nästintill stått för hela kapitaliseringen själva. I samband med att vårt förslag inte vann, lade vi en reservation som handlar om att vi i grund och botten gillar att vi gör saker och ting ihop med näringslivet, men att det inte kan vara så bråttom att man inte hinner reda ut saker och ting innan.

Miljöpartiet är i grunden positiv till ett samarbete mellan det offentliga Värmland och det värmländska näringslivet gällande infrastruktur och kommunikationer. Vi har under ett flertal år sett att stora driftstörningar i tågtrafiken som fått stora negativa konsekvenser för såväl näringsliv som det offentliga Värmland. Ett samägt bolag där näringsliv och det offentliga tillsammans arbetar med den regionala infrastrukturen är av största vikt för regionens attraktivitet, hållbar tillväxt och för att möta regionens framtida utmaningar.

Det krävs emellertid en komplettering av beslutsunderlaget med en analys och granskning av de tänkta samarbetsparterna, de juridiska aspekterna av att inte kapitalisera ett bolag utifrån aktieinnehav, samt en vidare granskning av huruvida det tänkta upplägget faller inom ramen för den kommunala kompetensen och likställighetsprincipen.

Det krävs också en komplettering av beslutsunderlaget gällande bedömningen att det initiala kapitalet bör vara 15 miljoner samt varför inte tidplanen medger en full proportionerlig kapitalisering från ägarkollektiven samtidigt.