Hur ska vi bli bättre på jämställdhet och mångfald i Miljöpartiet?

Som politiker är det lätt att ha åsikter och ställa krav på att organisationer och företag ska förändra och förbättra sig på ett eller annat sätt. Jämställdhet och mångfald är ett sådant område där jag som grön feministisk politiker självklart vill använda de styrmedel som finns till buds för att rätta till den rådande obalansen i samhället. Att idrottsföreningar som lyfter kommunala medel ska arbeta aktivt mot sexism, rasism och homofobi och att bolagsstyrelser ska kvoteras utifrån kön är exempel på detta.

Vi politiker behöver också granska oss själva och ta itu med de strukturer som styr våra interna organisationer. För Miljöpartiet i Värmland och Karlstad är vårt mål att representeras av en jämn könsfördelning och en mångfald av människor på våra förtroendeuppdrag. Vid granskning direkt efter ett val ser fördelningen ur jämställdhet och mångfaldssynpunkt relativt bra ut men vid en granskning i slutet av en mandatperiod är fördelningen skevare. Detta kan bero på att inom Miljöpartiet, liksom många andra politiska partier, är det unga kvinnor och utrikes födda som tenderar att avsluta sina förtroendeuppdrag innan mandatperiodens slut. Det här vill vi i Miljöpartiet ändra på och inleder därför ett projekt för att utbilda oss själva och för att stötta yngre, kvinnor och utrikes födda att vilja ta och stanna kvar på olika förtroendeuppdrag för partiet.

Startskottet för projektet går den 11 april i och med att Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz kommer till Karlstad och föreläser.

Välkommen till en givande föreläsning!

Datum: Lördagen den11/4 2015

Adress: Lagergrensgatan 2

Klockan: 13.00-15.00

Frågor: eleanor.lundman[a]mp.se

/Eleanor Lundman, kommunfullmäktigeledamot