Tillväxtbudget med fokus på barn och äldre

Idag presenterar den politiska majoriteten i Karlstads kommun sitt förslag på budget och strategisk plan för åren 2016-2018. Förslaget innebär en förstärkning med 161 miljoner kronor där skola och omsorg prioriteras.

I stort sett alla kommuninvånare kommer på ett eller annat sätt i kontakt med skolan och omsorgen under olika perioder i livet. Hur den fungerar, vilket utbud som finns, hur kvaliteten är och vilket bemötande vi får kan vara avgörande för livskvalitén. Därför är det också just dessa två områden prioriterade i årets budget.

Där människor trivs – där skapas tillväxt
Hur den kommunala servicen fungerar har också väldigt stor betydelse för hur attraktiv en plats är att leva och arbeta på. När människor och företagare väljer etablerings- och bostadsort är det viktigt att kringservicen är bra, att livet fungerar för hela i familjen i livets alla skeden. Därför är detta en tillväxtfråga, där människor trivs − där skapas tillväxt.

Barnen är vår framtid
Elevernas resultat från både grundskola och gymnasieskolan är avgörande för både innevånarnas och kommunens utveckling. En bra skola lägger grunden för ett bra liv. Dock står vi inför flera utmaningar när det gäller att minska skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar, mellan svenskfödda och nyanlända, mellan skolor och mellan huvudmän. Vi lägger därför särskilt fokus på att skolorna och förskolorna ska ha likvärdiga förutsättningar att nå goda resultat − särskilda insatser kommer att göras för att pojkarna inte ska halka efter. Vi gör resursförstärkningar på personalsidan, arbetar för mindre barngrupper och en förbättrad vikariesituation i både förskolan och skolan. Kvalitet är viktig för både medarbetare, barn och unga, därför lägger vi även stor vikt vid verksamhets- och kompetensutveckling. Vi har under åren satsat på bättre och nya lokaler, 2014 stod till exempel Hagaborgsskolan klar och samma år rustades Ilandaskolan upp. Under 2015/2016 bygger vi ut Västerstrandsskolan och 2016 påbörjas utbyggnaden av Hultsbergsskolan samt renovering av förskolor.

Ett värdigt åldrande
I kommunen ökar antalet äldre i förhållande till den totala befolkningen. Vi ska ta väl hand om de som är i behov av vård och omsorg och se till att Karlstadsborna får en bra tid på ålderns höst. Vi kommer att erbjuda mer valfrihet och bredare aktivitetsutbud för att bättre stötta människor som på grund av funktionsnedsättning behöver service och hjälp i sin vardag. Vi vill bli bäst i Sverige på anhörigstöd och fortsätta utveckla anhörigcentrum. Mörkertalet av anhöriga som vårdar närstående, ska minska genom olika aktiviteter. För att minska köerna byggs just nu ett av Europas modernaste vårdboende på Oskarslunds, det kommer att stå klart i december 2016 innebär att vi får ett tillskott på 95 nya lägenheter. Konkurrensen om kompetenta medarbetare till vård- och omsorgsektorn ökar, därför kommer vi också att lägga kraft på ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen.

Karlstad växer
Vi står på tröskeln till en stor förändring – det är dags att ta ett stort steg i Karlstads utveckling. Ett nytt centrum kommer att växa fram när stadsdelarna på båda sidor om järnvägen sammanlänkas. Det blir en öppnare stad där vi tar vara på områden som hittills varit avskärmade med möjligheter till nya kvarter, nya grönområden, nya gång- och cykelstråk och vi lyfter fram den vackra – men idag något undanskymda – Stadsparken. Satsningarna på Karlstad C med bättre förutsättningar för både tåg- och bussresor, innebär också att vi måste utveckla och stärka infrastrukturen på flera andra håll i kommunen. Vi fortsätter, precis som tidigare, att prioritera investeringar som förbättra miljön och vi fortsätter utveckla kollektivtrafiken – det är en växande stad med människorna i rörelse.

Ett jobb är så mycket mer än en inkomst

Under åren har vi gjort flera insatser för att fler ska få jobb och vi ser att trenden går åt rätt håll, bara det senaste året har antalet arbetslösa i Karlstad minskat med 6,6 procent och för ungdomar i åldern 18-24 år är minskningen 10,4 procent. Det är särskilt viktigt att just unga och utrikes födda för hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Vi tar därför initiativ till att utöka samarbetet med andra myndigheter och skapa ”En väg in” för nyanlända där de ska kunna få hjälp med frågor om till exempel bostad, studier och försörjning.

Kommunen kan inte själv skapa nya jobb men vi kan bidra till att förutsättningarna för att nya jobb skapas blir bättre. Vi har tidigare förbättrat upphandlingsrutinerna, inrättat ett näringslivsråd, tagit fram mark som företag kan växa på och kortat handläggningstider för detaljplaner. Det viktiga är att vara lyhörd för företagens behov. Därför kommer vi att fortsätta ha en tät dialog med näringslivet och arbeta för att underlätta och förbättra förutsättningarna för nyetableringar och utveckling av befintliga företag.

Kreativitet och entreprenörskap på landsbygden
För att särskilt bevaka landsbygdens frågor har vi nyligen inrättat ett Landsbygdsråd. Resultatet av rådets arbete kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av landsbygden och våra mindre tätorter. Vi ser att det finns stora tillväxtmöjligheter utanför tätorten. Satsningarna vi gör i Väse som innebär nya järnvägsspår, uppfräschning av centrum och − inte minst − kortare restider för pendlare, är bara ett exempel.

En ökning med 924 miljoner sedan 2010

Dagens budget är den sjätte som presenteras av den politiska majoriteten. Sedan den politiska majoriteten bildades 2010 har kommunens skattefinansierade budgetmedel ökat med 27 % eller 994 miljoner kronor. Vård, skola och omsorg har under perioden tillförts 72 % eller 722 miljoner kronor av budgetmedlen. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

2 reaktioner på ”Tillväxtbudget med fokus på barn och äldre

 1. Ulla Brodow

  Bra att skola och o,sorg får mera pengar.
  Gröna seniorer har haft möte och jag återger några av de punkter som togs upp.

  1. Vi samtalade om vad vi gör för att hålla oss så friska som möjligt. Vi var ense om att så väl fysiska som mentala aktiviteter är viktiga för vår hälsa. Det finns en hel del aktiviteter att välja på som erbjuds dels av kommunen, dels av de frivillig organisationerna. Problemet är att många inte kommer igång med någon stimulerande aktivitet. De tar sig inte ut av egen kraft. Det är så viktigt att alla och inte bara de initiativrika får del av den stimulans som faktiskt finns att tillgå. Långt upp i åldern är lättgympa, promenader, dans (viktigt för balansen), sång och musik erkänt stimulerande inslag i livet och vi efterlyste möjlighet för fler att få ta del av sådana aktiviteter.

  Vårt förslag är att någon form av uppsökande verksamhet organiseras och att information om aktiviteterna kommer ut till alla med jämna mellanrum och inte bara till dem som har tillgång till internet. Ett annat hinder är hur man tar sig till olika aktiviteter. Många gamla har så begränsad ekonomi att några bussbiljetter i veckan är för mycket. Nu finns visserligen en billig biljett mellan klockan 10 och 14, men den passar naturligtvis inte alltid. På Seniorernas Hus börjar t ex aktiviteterna kl 10. Varför begränsa de äldres billiga bussåkande till mellan kl 10 -14? Det är dags att förslaget om fria bussar för de äldre åter tas upp. Det är en investering som lönar sig i längden. En hel del kommuner har upptäckt detta.

  2. Vi talade också om ensamheten och oliks boendeformer. Inga nya förslag utöver vad som sägs i vårt program framkom, men det år är viktigt att olika slags boende för äldre kommer igång.

  3. Frågan om att ta sig fram med rullator i stadsmiljö kom upp. Det är t ex ganska svårt att ta sig fram över Stora torget i Karlsad, möjligen olika för olika slags rullatorer. Ytterligare släta stråk över torget, t ex mellan busshållplatserna skulle vara bra.

  1. Hej Ulla!

   Jag vidarebefordrar era idéer och tankar till berörda nämndpolitiker. För egen del hoppas jag att vi i framtiden helt slipper kullersten och får släta ytor överallt. Bra för småbarn, äldre, rollatorer, rullskridskor, brädor, permobiler, rullstolar osv.

Kommentarer inaktiverade.