Jakobsberg – bygga samman staden

jakobsberg

För oss handlar det om att bygga samman staden. Öka människors gemenskap och minska behovet av resande. Utvecklingen av Jakobsberg är ett sätt att se till att vi har en god tillgång till bostäder och det finns olika upplåtelseformer i den nya stadsdel i Karlstad. Tanken i planprogrammet är att det är en ekologiskt hållbar stadsdel. Vi har en vacker stad och det är beläget i ett deltaområde. En utmaning minsta sagt som vi ofta får ta ställning till.

När det handlar om Jakobsberg har området varit intressant för kommunen att utveckla länge. 2012 kom beslutet att ta fram ett planprogram och det var resultatet stadsbyggnadsnämnden sa ja till på sammanträdet 20 maj.

Planerna är att området kopplas samman med bro över till Kartberget och ny Jakobsbergsbro över till Hammarö som  tagits upp i media. Det som diskuterats i stadsbyggnadsnämnden är att det ska vara stadsgata genom området. Det är något helt annat än en genomfartsled eller ringled som media skrivit. Läs gärna planprogrammet, du finner det här.

Målsättningen är att skapa ett attraktivt område som fungerar med bevarandet av naturvärdena. I Jakobsberg har vi Natura 2000-område och områdets naturvärden  ska bevaras. Därför har förvaltningen  under framtagningen av planprogrammet och i det fortsatta arbetet framöver samtal med Länsstyrelsen fortlöpande. I dagsläget genomförs en inventering av växt- och djurliv i området som ska vara klar till i höst.

Frågan om problematiken med översvämning har utretts genom att man har tittat på  200-årsflöden av både Vänern och Klarälven för området. Och flödena visar att i förebyggande syfte behövs åtgärder av området för att klara av översvämning. Det som då lyfts fram som en lämplig lösning är att fylla ut området för att klara flödena. Givetvis har flera olika lösningar  bearbetats av tjänstemännen och den professionella bedömningen som gjorts är det som ligger till grund för planprogrammet. Är du nyfiken så går det att läsa om det i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Karlstad är en stad som utvecklas och vi bygger Karlstad för dagens och framtidens karlstadbor.

/Carola Bolmstedt, ledamot Stadsbyggnadsnämnden