Fler händer i äldreomsorgen

Som ledamot i en kommunal nämnd är du med i organisationens med- och motgångar. Ibland får du förmånen att lämna sammanträdet du deltar vid fylld av glädje.

Efter initiativ från regeringen så har man beslutat att stödja kommuner som särskilt vill öka bemanningen inom äldreomsorgen, för att på så sätt öka tryggheten för den enskilde och göra yrkena där mer attraktiva. För Karlstads kommun innebär detta ett bidrag på 9 miljoner kronor för 2015 och 18 miljoner kronor årligen under 2016 – 2018.

I Karlstads fall möjliggör detta bland annat finansiering av tjänster inom tidigare beslutade hemtagnings- och demensteam, ett tillskott på sex årsarbetare i form av undersköterskor vid kommunens vårdboenden, sex sjuksköterskor vid hemsjukvården och en förstärkning av bemanningen vid kommunens korttidsplatser. Med mera.

Nämnden som helhet kom även överens om ett tilläggsyrkande för att förtydliga vår ambition att förbättra möjligheten för personalen att själva påverka schemaläggning och på ett övergripande plan minska de delade turerna. Något som av förvaltningen ska följa upp med de fackliga organisationerna.

Helt enkelt, ibland känns den politiska vardagen särskilt bra att vara en del av!

Robert Halvarsson
Ledamot för Miljöpartiet i Vård och omsorgsnämnden

Läs även NWT: Nyanställer 36 personer i äldreomsorgen