Flygplatsen

Karlstads kommun äger en flygplats. Vad tycker MP Karlstad? undrar många.

2010 bestämde sig staten för att avveckla de flygplatser man ansåg inte skulle bära sig ekonomiskt i framtiden. En av dem var Karlstad Airport. Frågan om vem som ville överta huvudmannaskapet gick till alla värmländska kommuner och Region Värmland. Karlstads kommun var den enda som var villig att ta på sig uppdraget. MP Karlstads ställningstagande var då att vi kan acceptera en kommunal flygplats till dess vi fått till en snabb järnväg till Arlanda och Gardemoens flygplatser. Men flygplatsen och dess trafik skulle också ha en hög miljöprofil och passagerarna skulle vara med och betala en stor del av kostnaden. Detta skrevs in i de ägardirektiv som antogs under 2011.

Därefter har styrelsen på flygplatsen haft i uppdrag att arbeta med klimatkompensation av såväl flygplats som flygtrafik, arbeta med frågorna kring inblandningen av bioflygbränsle och komma med goda idéer för hur passagerarna på ett tydligare sätt kan avlasta kommunen kostnaderna för flygplatsen.

Värmlands Näringslivsutveckling AB (VNAB) startades efter en mycket kort förberedelsetid 2014. Det är ett samägt bolag där näringslivet via Handelskammaren i Värmland äger 51 % och Karlstads kommun 49 %. Bolaget fick 15 miljoner kronor av kommunen som startkapital. Näringslivets del skulle sedan återbetalas genom en avgift på varje biljett. MP Karlstad sade i kommunfullmäktige nej till denna lösning av tre skäl:

  1. Vi ansåg inte att vi skulle stå för näringslivets ekonomiska insats i bolaget.
  2. Vi ansåg att upplägget med dess stöd till ett bolag för att flyga till Frankfurt var juridiskt tveksamt.
  3. Vi ansåg att kommunfullmäktige inte fick tillräcklig information om att det var flygverksamhet och stöd till ett enskilt flygbolag som var bolagets uppgift. Därefter har det visat sig att det kommer att ta näringslivet upp till 40 år att genom biljettavgift betala sin del av aktiekapitelet.

Sedan har det även framkommit uppgifter om att styrelsen och dess VD dels gjort muntliga avtal med flygbolag som inte förankrats i styrelsen och eventuellt varit ovarsamma med bolagets ekonomiska resurser och varumärke. Allt detta undersöks just nu av externa konsulter. Vi ser allvarligt på det inträffade och kommer att kommentera detta i samband med att utredningarna är slutförda. Vi kan konstatera att ingen ledamot är miljöpartist.

Inom rimliga avstånd i Sverige är tåget det bästa och mest miljövänliga transportmedlet. Vi inser att vi också i framtiden behöver flyget för längre resor. Därför vill vi arbeta för en miljömässigt hållbar flygtrafik. Vi anser att de skattemedel en kommun förfogar över är något vi fått våra kommunmedborgares uppdrag att sköta på ett varsamt och hållbart sätt. De ska inte gå till en vidlyftig representation eller slarvigt genomförda upphandlingar.

Vi har drivit frågan om ekonomisk och miljömässig hållbarhet under många år i vår kommun. När det gäller flygplatsen och kommunens framtida roll kommer vi också i framtiden att ha klara och tydliga åsikter kring såväl ekonomisk som social hållbarhet.