Yttrande om bergtäkt i Ulvsby

Till

Miljöprövningsdelegationen, Dnr 551-4735-2016

Länsstyrelsen i Örebro län

701 86 Örebro

 

Ärende: Yttrande om bergtäktsverksamhet på fastigheten Alstrum 5:1, Karlstad kommun

2017-03-21

Miljöpartiet de Gröna i Karlstad är starkt kritiska till en eventuell bergtäktsverksamhet vid fastigheten Alstrum 5:1, alldeles norr om samhället Vallargärdet i Karlstad kommun.

Vallargärdet är ett samhälle med stor utvecklingspotential. Orten har skola, förskola, affär, ett rikt kulturliv, idrottsplats, god kollektivtrafik och separat cykelväg till Karlstad tätort. Orten erbjuder ett attraktivt boende i en stadsnära landsbygdsmiljö.

En bergtäkt 500 m från sammanhängande bebyggelse, 250 m från närmsta villatomt, skulle drastiskt förändra utvecklingsmöjligheterna för orten i negativ riktning. Det är olämpligt att förlägga en bergtäkt inom 1000 m från en förskole- och skolverksamhet. Skolor bedrivs på dagtid samtidigt som bergtäkten är i drift. Flera av fastigheterna närmast täkten är djurhållande och täktverksamhet skulle också påverka dessa negativt.

Vallargärdet är högintressant för utveckling av ytterligare boende. En bergtäkt som kommer att användas under flera decennier framöver, med allt det buller och den miljöpåverkan som tillkommer, kommer att för överskådlig tid att hindra utbyggnad av Vallargärdets samhälle norrut.

Om en bergtäktsverksamhet har kommit igång och är i drift är det ofta lättare att få utökat brytningstillstånd eftersom marken redan har börjat att tas i anspråk. Det gör det också lättare för verksamheten att ta mer mark i anspråk. Det finns därmed en risk att om väl en bergtäkt har öppnats på Alstrum 5:1 så kan brytningsområdet utökas söderut och närma sig samhället. Avståndet till närmsta sammanhängande bebyggelse kan då minska till < 500 m, vilket går emot Boverkets riktlinjer om avstånd till bostäder.

Vi vill också klargöra att bergtäktsverksamhet på fastigheten Alstrum 5:1 inte är utpekad i Karlstads kommuns översiktsplan. Översiktsplanen skriver att kommunens naturvårdsprogram från 1995 identifierade området som en potentiell bergtäkt men att lämpligheten av täkt ska bedömas vid de enskilda tillståndsärendena. Naturvårdsprogrammet beskrivning av områden med lämplig bergkvalitet baseras på en krossbergsinventering från 1992 och även här finns en skrivning om att lämpligheten av täktverksamhet ska bedömas vid det enskilda ärendet. Målsättningen i naturvårdsprogrammet var att upprätta en masshushållningsplan med fördjupad kartläggning och prioriteringsordning av täkter senast 1997. Denna plan verkställdes aldrig.

När översiktsplanen 2012 fastställdes gavs teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram en masshushållningsplan för att bland annat prioritera bland potentiella täkter. I kommunen pågår för närvarande det arbetet och kommunen kommer att ta ställning angående lämpligheten av respektive täkt. Eftersom masshushållningsplanen ännu inte är klar finns inte några utpekade potentiella områden för bergtäktsverksamhet i Karlstads kommun.

 

För Miljöpartiet de gröna i Karlstad

Monika Bubholz (språkrör)

Per-Inge Lidén (språkrör)