En ny strategisk plan – vad är det?

Igår beslöt kommunfullmäktige att ta en ny strategisk plan. Men vad är det och varför är just det så viktigt? Våra kommunalråd Monika och Per-Inge förklarar kort.

Annonser

Etablera fler med praktikplatser i barn- och ungdomsnämndens verksamheter

 

Det är fruktansvärt att så många har tvingats bort från sina hem världen över, men vi är glada att få välkomna nya invånare till Karlstad. Idag tar det lång tid att få besked om uppehållstillstånd och det dröjer ofta många år till innan man har fått ett jobb. I Karlstad ska ingen behöva sitta länge och vänta på en anställning medan känslan av hopplöshet, meningslöshet och utanförskap växer. Att få in en första fot på arbetsmarknaden är ofta avgörande för hur individer lyckas etablera sig i Sverige. För den som saknar utbildning eller har svårt att validera sina kunskaper kan en praktikplats vara ett av de bästa sätten att lära sig svenska.

I onsdags beslutade barn-och ungdomsnämnden i Karlstads kommun att utreda och ta fram förslag för språkpraktikplatser i förvaltningens verksamheter. Ett politiskt initiativ från oss i Miljöpartiet. De som flyr är en heterogen grupp med stor variation av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, och det behövs många olika insatser på både kommunal och statlig nivå. Här i Karlstad kommun och från barn- och ungdomsnämndens verksamheter kan vi hjälpa de som står allra längst från arbetsmarknaden, genom att erbjuda språkpraktikplatser i förvaltningens verksamheter. Att få in en första fot på arbetsmarknaden är ofta avgörande för hur individer lyckas etablera sig i Sverige. För den som saknar utbildning eller har svårt att validera sina kunskaper kan en praktikplats vara ett av de bästa sätten att lära sig svenska.Vi är stolta över att Karlstad kommun vill välkomna nya medborgare med öppna armar. Nu är det dags att öppna upp för ett första jobb för fler.

Eleanor Lundman, ledamot barn- och ungdomsnämnden

Aida Badeli, ersättare barn- och ungdomsnämnden

Satsning på de yngsta barnen och rekordinvestering i gymnasieskola

Satsning på de yngsta förskolebarnen

Grunden för hur rustade vi är att möta utmaningar i resten av livet läggs redan i tidiga år. Kommunen är mitt inne i en tillväxtfas där behoven i skolan ständigt ökar. I 2017-års budgetförslag görs därför en tydlig satsning på barnen. 18 miljoner kronor riktas särskilt för att minska gruppstorlekarna för de yngsta förskolebarnen.

Ytterligare får förskola och grundskola två miljoner kronor för att fortsätta fasa ut skadliga kemikalier, något vi gjort sedan 2013.

Ny gymnasieskola

Över 400 miljoner kronor går till en ny skola vid Sundsta-Älvkullen – det är den största investeringen som någonsin gjorts på en gymnasieskola i Karlstad och förmodligen den största enskilda satsningen med skattefinansierade medel i kommunens historia. Älvkullegymnasiets lokaler har många år på nacken och behovet av nya har länge diskuterats – nu är det alltså dags. I samband med nybyggnationen kommer även delar av Sundstagymnasiet att rustas upp. Bland annat kommer eleverna att få en ny gemensam matsal och ett nytt kök.

55 miljoner till vård och omsorg

För att möta befolkningsökningen och demografiutvecklingen, som innebär att andelen äldre invånare ökar, får vård- och omsorgsförvaltningen ett tillskott på 55 miljoner kronor. Pengar som framför allt ska gå till personal och till personer som på olika sätt behöver hjälp i sin vardag.

Unga i utsatta livssituationer

I takt med att vi blir fler Karlstadsbor blir det också fler som behöver stöd, bland annat många barn och unga. Därför behövs det resurser för att på ett bra sätt kunna utreda, hjälpa och stödja utsatta människor. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får därför ett tillskott på 42 miljoner kronor.

Fördelning av regeringens ”välfärdsmiljarder”

Tack vare regeringens senaste budgetförslag kommer drygt 43 miljoner kronor Karlstad till del av de utlovade 10 ”välfärdsmiljarderna”. Dessa 43 miljoner kronor fördelas av oss i majoriteten mellan olika förvaltningar som fått extra tryck det senaste åren, exempelvis arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen som båda står för mycket av integrationsarbetet.

Flera stora investeringar

Förutom den nya gymnasieskolan är flera andra stora investeringar på gång. Sedan tidigare finns beslut om nya skolor vid Västerstrand och Hultsberg och i årets budget finns beslut om nybyggnationer vid Kvarnberget och Fredricelund samt nya förskolor i Karlstads centrum och på Rud. När det gäller infrastruktur kommer det nya resecentrumet innebära flera ny- och ombyggnationer. Sammanlagt görs investeringar på över 600 miljoner kronor 2017.

Ytterligare en investering är cykelbron mellan Färjestad och Råtorp som kommer att börja byggas 2018, som ett led i att skapa bättre förbindelser i staden.

En ökning med över en miljard sedan 2010

Dagens budget är den sjunde som presenteras av den nuvarande politiska majoriteten. Sedan majoriteten tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 har de skattefinansierade budgetmedlen ökat med 1,1 miljarder kronor. Vård, skola och omsorg har under perioden tillförts 80 procent eller 915 miljoner kronor av budgetmedlen. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

Mentorer för nyanlända

Nyanlända kan möta hinder när de vill starta företag: regler, lagar, föreskrifter att förhålla sig till. Samtidigt anställer företagare med invandrarbakgrund fler personer än företagare med svensk bakgrund. Därför vill vi hjälpa nyanlända som är intresserade av att starta företag. De kan få stöd, rådgivning och ett mentorskap under cirka ett halvår i syfte att starta företag.

På kommunstyrelsen idag lägger vi därför ett initiativ för just detta. En lösning vi ser är så kallad innovationsupphandling (ytterligare ett politiskt förslag från oss): vi säger vad vi önskar oss, och sedan får intresserade utforma förslag på hur det kan lösas.

I november lade vi ett förslag för att snabbare rekrytera personer med permanenta uppehållstillstånd och i mars lade vi ett utformat förslag för att matcha kompetens hos nyanlända med arbetsmarknaden.