Etablera fler med praktikplatser i barn- och ungdomsnämndens verksamheter

 

Det är fruktansvärt att så många har tvingats bort från sina hem världen över, men vi är glada att få välkomna nya invånare till Karlstad. Idag tar det lång tid att få besked om uppehållstillstånd och det dröjer ofta många år till innan man har fått ett jobb. I Karlstad ska ingen behöva sitta länge och vänta på en anställning medan känslan av hopplöshet, meningslöshet och utanförskap växer. Att få in en första fot på arbetsmarknaden är ofta avgörande för hur individer lyckas etablera sig i Sverige. För den som saknar utbildning eller har svårt att validera sina kunskaper kan en praktikplats vara ett av de bästa sätten att lära sig svenska.

I onsdags beslutade barn-och ungdomsnämnden i Karlstads kommun att utreda och ta fram förslag för språkpraktikplatser i förvaltningens verksamheter. Ett politiskt initiativ från oss i Miljöpartiet. De som flyr är en heterogen grupp med stor variation av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, och det behövs många olika insatser på både kommunal och statlig nivå. Här i Karlstad kommun och från barn- och ungdomsnämndens verksamheter kan vi hjälpa de som står allra längst från arbetsmarknaden, genom att erbjuda språkpraktikplatser i förvaltningens verksamheter. Att få in en första fot på arbetsmarknaden är ofta avgörande för hur individer lyckas etablera sig i Sverige. För den som saknar utbildning eller har svårt att validera sina kunskaper kan en praktikplats vara ett av de bästa sätten att lära sig svenska.Vi är stolta över att Karlstad kommun vill välkomna nya medborgare med öppna armar. Nu är det dags att öppna upp för ett första jobb för fler.

Eleanor Lundman, ledamot barn- och ungdomsnämnden

Aida Badeli, ersättare barn- och ungdomsnämnden

Annonser

Satsning på de yngsta barnen och rekordinvestering i gymnasieskola

Satsning på de yngsta förskolebarnen

Grunden för hur rustade vi är att möta utmaningar i resten av livet läggs redan i tidiga år. Kommunen är mitt inne i en tillväxtfas där behoven i skolan ständigt ökar. I 2017-års budgetförslag görs därför en tydlig satsning på barnen. 18 miljoner kronor riktas särskilt för att minska gruppstorlekarna för de yngsta förskolebarnen.

Ytterligare får förskola och grundskola två miljoner kronor för att fortsätta fasa ut skadliga kemikalier, något vi gjort sedan 2013.

Ny gymnasieskola

Över 400 miljoner kronor går till en ny skola vid Sundsta-Älvkullen – det är den största investeringen som någonsin gjorts på en gymnasieskola i Karlstad och förmodligen den största enskilda satsningen med skattefinansierade medel i kommunens historia. Älvkullegymnasiets lokaler har många år på nacken och behovet av nya har länge diskuterats – nu är det alltså dags. I samband med nybyggnationen kommer även delar av Sundstagymnasiet att rustas upp. Bland annat kommer eleverna att få en ny gemensam matsal och ett nytt kök.

55 miljoner till vård och omsorg

För att möta befolkningsökningen och demografiutvecklingen, som innebär att andelen äldre invånare ökar, får vård- och omsorgsförvaltningen ett tillskott på 55 miljoner kronor. Pengar som framför allt ska gå till personal och till personer som på olika sätt behöver hjälp i sin vardag.

Unga i utsatta livssituationer

I takt med att vi blir fler Karlstadsbor blir det också fler som behöver stöd, bland annat många barn och unga. Därför behövs det resurser för att på ett bra sätt kunna utreda, hjälpa och stödja utsatta människor. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får därför ett tillskott på 42 miljoner kronor.

Fördelning av regeringens ”välfärdsmiljarder”

Tack vare regeringens senaste budgetförslag kommer drygt 43 miljoner kronor Karlstad till del av de utlovade 10 ”välfärdsmiljarderna”. Dessa 43 miljoner kronor fördelas av oss i majoriteten mellan olika förvaltningar som fått extra tryck det senaste åren, exempelvis arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen som båda står för mycket av integrationsarbetet.

Flera stora investeringar

Förutom den nya gymnasieskolan är flera andra stora investeringar på gång. Sedan tidigare finns beslut om nya skolor vid Västerstrand och Hultsberg och i årets budget finns beslut om nybyggnationer vid Kvarnberget och Fredricelund samt nya förskolor i Karlstads centrum och på Rud. När det gäller infrastruktur kommer det nya resecentrumet innebära flera ny- och ombyggnationer. Sammanlagt görs investeringar på över 600 miljoner kronor 2017.

Ytterligare en investering är cykelbron mellan Färjestad och Råtorp som kommer att börja byggas 2018, som ett led i att skapa bättre förbindelser i staden.

En ökning med över en miljard sedan 2010

Dagens budget är den sjunde som presenteras av den nuvarande politiska majoriteten. Sedan majoriteten tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 har de skattefinansierade budgetmedlen ökat med 1,1 miljarder kronor. Vård, skola och omsorg har under perioden tillförts 80 procent eller 915 miljoner kronor av budgetmedlen. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

Vi bygger en hälsosam stad

IMG_2509

Vi karlstadsbor trivs i vår stad. I SCB:s senaste medborgarmätning får Karlstad index 71 i bedömningen av kommunen som en plats att bo och leva på. Resultatet är lite bättre än förra året men avsevärt bättre än medelvärdet bland de deltagande kommunerna i undersökningen som ligger på 60 (100 är max).

Vi har en stad som är trivsam, lätt att ta sig fram i med cykel och till fots, med fina promenadstråk och platser som Sandgrundsudden, Stadsparken och den nya fina lekparken vid Stadsbibliotektet.

Vi har I2-skogen, Mariebergsskogen och Alsterdalen. Fantastiska naturområden som ligger nära våra bostäder. För det här är platser dit vi gärna tar oss för att sitta ner en stund, för att vila ögonen på älven eller leka i en spännande linbana.

Det här med att vi bygger en trivsam stad där man är sugen på att ta en promenad eller cykla en runda på en utmanande skogsväg är inte bara viktigt ur olika miljöaspekter. Visst är det bra för miljön om fler väljer cykeln istället för bilen. Eller att skogsområden och parker bevaras för att skapa en bättre luft och ge livsmiljöer åt både växter och djur.

Men det är ju även viktigt för hur vi mår, att vi känner oss trygga och att det ger oss en bättre livskvalitet.

Vården i Värmland och Karlstad står inför stora utmaningar för att klara av att möta framtida vårdbehov. Vi får en äldre befolkning. Vi drabbas allt mer av livsstilssjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi har fler som drabbas av psykisk ohälsa.

När vi bygger en kommun som är attraktiv att vistas i, där vi känner oss trygga och där vi vill vara ute mycket, då bygger vi en mer hälsosam kommun.

För här finns det stora resurser att spara. Det är inte svårt att förstå att samhällsekonomin gynnas av exempelvis minskade ohälsotal, ökad trygghet och minskad brottslighet.

Samstämmig forskning visar att kontakt med grönska som trädplanteringar, parker och naturområden dels ger direkta positiva hälsoeffekter, dels ger betydande indirekta effekter som påverkar återhämtning från stress och förbättring av koncentrationsnivån.

Personer som bor nära grönområden använder dem oftare och lider också mindre ofta av besvär relaterade till stress.  Människor som bor mindre än 50 meter från grönområden besöker ett sådant tre till fyra gånger i veckan och ju kortare avstånd de har dit ju längre tid vistas de där. Om man har en längre sträcka än 300 meter från bostaden till någon form av natur skjuts gärna pro­menaden upp till morgondagen.

Undersökningar visar att barn som bor nära gröna och varierade naturområden är friskare än de som bor längre ifrån. De är mer fysiskt aktiva och har ökade förutsättning för att få bättre balans, starkare muskler och ett starkare skelett. De leker också mer variationsrikt, utvecklar en bättre koncentrationsförmåga, får bättre inlärning och minne, hamnar mindre ofta i konflikter samt samarbetar bättre än barn i artificiella, sterila utomhusmiljöer. Bland de barn som lever i hårdgjorda miljöer är det betydligt fler som har svårare adhd än de barn som har mer naturmiljöer kring sig.

I Karlstad arbetar vi vidare med att stärka centrummiljön i olika stadsdelar och orter. Framöver är Skåre, Skattkärr, Våxnäs och Kronoparken på tur.

För genom att skapa en attraktiv miljö, med blandning av bostäder, grönområden och verksamheter, underlättar vi även för möten mellan människor med olika bakgrund. Det bidrar till att fler valmöjligheter blir synliga och att våra sociala kontakter vidgas.

Framför allt är det viktigt för barn att det i den miljön de rör sig mest, vilket för barn oftast är relativt nära hemmet, finns olika förebil­der och arbetsplatser som kan ge stöd och vinkar om framtida karriärs- och yrkesval.

Det här med att lära känna sin granne, eller åtminstone veta vem som är ens granne ger också en form av trygghet. Platser som vi kan dela med vår omgivning och ta till oss som ”våra platser” bidrar till att tillit mellan boende ökar och likaså förutsättningarna för att området får en positiv iden­titet. Ju starkare positiv identitet som området har, ju större är chansen att man väljer att bo kvar även när den ekonomiska eller sociala situationen förändras, vil­ket är positivt för områdets sociala sammanhållning. Då måste det dock finnas ett utbud av olika bostadstyper inom området.

Genom att vi arbetar vidare med att stärka centrummiljöer runt om i kommunen tror vi att vi ska stärka trivseln och stoltheten över vår stad. Och att det även bidrar till att vi blir mer friska och lyckliga av att bo i denna kommun.

Elevhälsan hbtq-certifierad!

Finns en blogg om detta 19 februari 2015… Att det ska göras.

Nu är det alltså gjort… Elevhälsan är hbtq-certifierad!

Idag blev det klart att elevhälsan på grundskolan i Karlstads kommun är hbtq-certifierad. Det är ytterligare ett steg på vägen att kommunen och staden ska bli mer öppen och inkluderade. Kommunen har tidigare uppmärksammats för att ligga långt framme i sitt arbete med hbtq-frågor.

Det finns naturligtvis många områden att jobba med, och mycket att göra, när det gäller hbtq-frågor. Karlstads kommun har valt att börja med verksamheter som möter många människor, företrädesvis också unga. Det är viktigt att elevhälsan får de här perspektiven eftersom det skapar ett större förtroende hos hbtq-personer att faktiskt ta hjälp av elevhälsan vid behov.

Miljöpartiet har länge arbetat med frågan och har tillsammans med både de borgerliga partierna (och även i tidigare majoriteter) lyft frågan om att Karlstad ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för hbtq-personer. Sommaren 2014 såg vi att det gett resultat, då Karlstad utsågs till den nionde bästa staden/kommunen att leva i som hbtq-person. Elevhälsan i gymnasieskolan har varit hbt-certifierad sedan 2010 (för övrigt den första i landet). Nu är också grundskolans elevhälsan certifierad så nu är det dags att gå vidare och ta nästa steg!