Elevhälsan hbtq-certifierad!

Finns en blogg om detta 19 februari 2015… Att det ska göras.

Nu är det alltså gjort… Elevhälsan är hbtq-certifierad!

Idag blev det klart att elevhälsan på grundskolan i Karlstads kommun är hbtq-certifierad. Det är ytterligare ett steg på vägen att kommunen och staden ska bli mer öppen och inkluderade. Kommunen har tidigare uppmärksammats för att ligga långt framme i sitt arbete med hbtq-frågor.

Det finns naturligtvis många områden att jobba med, och mycket att göra, när det gäller hbtq-frågor. Karlstads kommun har valt att börja med verksamheter som möter många människor, företrädesvis också unga. Det är viktigt att elevhälsan får de här perspektiven eftersom det skapar ett större förtroende hos hbtq-personer att faktiskt ta hjälp av elevhälsan vid behov.

Miljöpartiet har länge arbetat med frågan och har tillsammans med både de borgerliga partierna (och även i tidigare majoriteter) lyft frågan om att Karlstad ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för hbtq-personer. Sommaren 2014 såg vi att det gett resultat, då Karlstad utsågs till den nionde bästa staden/kommunen att leva i som hbtq-person. Elevhälsan i gymnasieskolan har varit hbt-certifierad sedan 2010 (för övrigt den första i landet). Nu är också grundskolans elevhälsan certifierad så nu är det dags att gå vidare och ta nästa steg!

 

Annonser

Mentorer för nyanlända

Nyanlända kan möta hinder när de vill starta företag: regler, lagar, föreskrifter att förhålla sig till. Samtidigt anställer företagare med invandrarbakgrund fler personer än företagare med svensk bakgrund. Därför vill vi hjälpa nyanlända som är intresserade av att starta företag. De kan få stöd, rådgivning och ett mentorskap under cirka ett halvår i syfte att starta företag.

På kommunstyrelsen idag lägger vi därför ett initiativ för just detta. En lösning vi ser är så kallad innovationsupphandling (ytterligare ett politiskt förslag från oss): vi säger vad vi önskar oss, och sedan får intresserade utforma förslag på hur det kan lösas.

I november lade vi ett förslag för att snabbare rekrytera personer med permanenta uppehållstillstånd och i mars lade vi ett utformat förslag för att matcha kompetens hos nyanlända med arbetsmarknaden.

Lättare för nyanlända att få jobb

Under kommande år är det många i kommunens verksamhet som kommer att gå i pension, och det fattas utbildad personal på flera områden. Samtidigt kommer många nyanlända hit med utbildning och erfarenheter som behövs här.

Därför lade vi i den politiska majoriteten på kommunstyrelsen i tisdags ett nytt förslag för att öka integrationen: det ska gå snabbare att rekrytera personer med permanenta uppehållstillstånd som har den utbildning och kompetens kommunen behöver.

Förslaget är ännu ett steg i ledet att öka integration i kommunen och vi och den övriga majoriteten arbetar hårt för att minska arbetslöshet bland alla grupper. Vi vet att det tar genomsnittligt sett sju år för en man med utomnordisk härkomst att få jobb och tio år för en kvinna. Det är alldeles för lång tid. Därför har vi sedan tidigare lagt jobbinriktade förslag, till exempel att underlätta för unga att få fullständiga gymnasiebetyg och gå vidare till studier eller arbete, ordna praktikplatser för långtidsarbetslösa i kommun samt för personer med utländsk härkomst.

 

Hur ska vi bli bättre på jämställdhet och mångfald i Miljöpartiet?

Som politiker är det lätt att ha åsikter och ställa krav på att organisationer och företag ska förändra och förbättra sig på ett eller annat sätt. Jämställdhet och mångfald är ett sådant område där jag som grön feministisk politiker självklart vill använda de styrmedel som finns till buds för att rätta till den rådande obalansen i samhället. Att idrottsföreningar som lyfter kommunala medel ska arbeta aktivt mot sexism, rasism och homofobi och att bolagsstyrelser ska kvoteras utifrån kön är exempel på detta.

Vi politiker behöver också granska oss själva och ta itu med de strukturer som styr våra interna organisationer. För Miljöpartiet i Värmland och Karlstad är vårt mål att representeras av en jämn könsfördelning och en mångfald av människor på våra förtroendeuppdrag. Vid granskning direkt efter ett val ser fördelningen ur jämställdhet och mångfaldssynpunkt relativt bra ut men vid en granskning i slutet av en mandatperiod är fördelningen skevare. Detta kan bero på att inom Miljöpartiet, liksom många andra politiska partier, är det unga kvinnor och utrikes födda som tenderar att avsluta sina förtroendeuppdrag innan mandatperiodens slut. Det här vill vi i Miljöpartiet ändra på och inleder därför ett projekt för att utbilda oss själva och för att stötta yngre, kvinnor och utrikes födda att vilja ta och stanna kvar på olika förtroendeuppdrag för partiet.

Startskottet för projektet går den 11 april i och med att Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz kommer till Karlstad och föreläser.

Välkommen till en givande föreläsning!

Datum: Lördagen den11/4 2015

Adress: Lagergrensgatan 2

Klockan: 13.00-15.00

Frågor: eleanor.lundman[a]mp.se

/Eleanor Lundman, kommunfullmäktigeledamot