Vi firar största miljöbudgeten i Sveriges historia

Våra språkrör Per-Inge Lidén och Monika Bubholz firar att vi fått Sveriges största klimat- och miljöbudget någonsin.

Här är en samling av några av de gröna satsningar som Miljöpartiet fått igenom i regeringen.

 • Minskade utsläpp i hela landet via Klimatklivet
 • Fler skogar skyddas från att huggas ned
 • Mer pengar till naturreservat och nationalparker
 • Återskapande av våtmarker
 • Vi rustar upp vandringslederna i hela Sverige
 • Vi räddar våra bin och andra pollinatörer
 • Hotade arter räddas
 • Naturvårdsverket och länsstyrelserna får mer pengar för tillsyn
 • Vård och skydd av värdefull natur
 • Satsningar på att Östersjön ska må bättre
 • Pengar till att säkra rent vatten
 • Sanering av miljöfarliga vrak
 • Nytt stöd till grönare städer
 • Klimatredovisning av nybyggda hus
 • Pengar till att stödja industrin att ställa om och bli klimatsmartare
 • Fler möjligheter att ladda sin elbil
 • Fler biogasmackar
 • Nytt stöd för eldrivna lastbilar och arbetsmaskiner t ex traktorer
 • Bonus till den som köper en klimatsmartare bil
 • Satsning på tågförbindelser i hela Sverige
 • Nattåg till Jämtland och norra Norrland
 • Nattåg till Europa, med dagliga avgångar till flera huvudstäder
 • Mer gods ska transporteras till sjöss istället för med lastbil
 • Stöd till att kunna sätta solceller på sitt tak
 • Utredning om skatt på engångsartiklar
 • Ny skatt på plastpåsar införs
 • Ny skatt på förbränning av avfall

MP: Rösta för naturen i EU-valet!

Vi har bara en jord. Vi delar den med en fantastisk mångfald av levande varelser.

En mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för vår välfärd idag och i framtiden. Många växter och djur har vi stor nytta av idag. Många andra kommer vi upptäcka i framtiden att vi har nytta av. Om de får finnas kvar.

Nu försvinner växtarter och djurarter i snabb takt från Jorden – hundra gånger snabbare än vad som vore naturligt. I en internationell rapport som just publicerats bedöms att en miljon arter är utrotningshotade. Det beror på oss människor, och framför allt på att vi förstör livsmiljöer som andra arter är beroende av.

Att hejda utrotningen är ett gemensamt ansvar för mänskligheten – ett ansvar gentemot våra barn och barnbarn och alla som kommer efter dem. För att kunna lyckas måste vi samarbeta över gränserna. Djur och växter rör sig och sprids mellan länder. Det som sker med en art i ett land påverkar möjligheten att bevara arten i andra länder. Därför är artbevarande en gränsöverskridande miljöfråga. Och därför är det bra när vi kan fatta beslut gemensamt för många länder om att skydda växter, djur och deras livsmiljöer.

EU är en organisation som kan fatta sådana beslut. EU har två viktiga lagar om skydd av arter och deras livsmiljöer: fågeldirektivet respektive art- och habitatdirektivet. Tillsammans kan vi kalla dem för EU:s naturvårdslagar. Tack vare dessa lagar har EU:s medlemsländer pekat ut ett stort antal naturområden som ska bevaras för framtiden, som ett nätverk av livsmiljöer – Natura 2000. Och tack vare dessa lagar kan medlemsländerna inte tillåta jakt hur som helst på hotade arter. Det är både viktigt och bra.

En del partier vill urholka EU:s naturvårdslagar, så att skyddet för naturen och arterna försvagas. Det tycker vi är helt fel väg att gå. Sverige har lovat följa dessa lagar när vi gick med i EU. Det ska vi leva upp till, och EU bör sätta press på de länder som inte gör det. Och EU bör satsa mer på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden – vi vill att EU satsar 10 miljarder euro, inom landsbygdsprogrammet och EU:s miljöfond, för att restaurera och återställa natur under 2021-2028..

Växterna och djuren har ingen rösträtt. Men det har du. En röst på Miljöpartiet är en röst för att alla arter som hör hemma i EU-länderna ska få finnas kvar långsiktigt, och att deras livsmiljöer bevaras.

Använd din röst i valet till Europaparlamentet 26 maj!

Rösta för framtiden – rösta för naturen – rösta på Miljöpartiet!

Per-Inge Lidén (MP)
Kandidat till EU-parlamentet

Rebecka Le Moine (MP)
Riksdagsledamot, talesperson för biologisk mångfald

Torbjörn Nilsson (MP)
Partistyrelseledamot

Debattartikeln publicerades den 24 maj 2019

Värna vår viktigaste resurs

Rent dricksvatten är något vi tar för givet i Sverige. Men klimatförändringarna hotar tillgången på dricksvatten. Vi måste därför öka skyddet av vår viktigaste resurs.

I ljuset av klimathotets inverkan på våra vattenresurser är det olämpligt att Vättern, som är norra Europas största dricksvattentäkt, fortfarande används som skjutfält av Försvarsmakten. Det betyder att ammunition med stora mängder giftiga ämnen sprids i det som förser mer än en kvarts miljon människor med dricksvatten. Det om något visar på hur långt efter vi ligger i att värna våra viktigaste tillgångar. Det är frågan om säkerhet för oss och framtida generationer. Tillgången till dricksvatten borde självklart vara ett riksintresse, och vi bör påbörja ett arbete som utreder var försvaret ska provskjuta istället. Miljöpartiet kräver fullgott skydd för våra stora dricksvattentäkter.

I delar av Europa förnekas idag sårbara och marginaliserade grupper tillgång till rent vatten. I vissa medlemsstater förvägras speciellt utsatta romska samhällen både dricksvatten och möjlighet till fungerande avlopp. En diskriminering som kastar ljus på de undanskymda mänskliga rättigheterna som tillgång till ren luft, rent vatten och mat fri från gifter.

För två år sedan lyckades miljörörelser och andra organisationer mobilisera 1,8 miljoner européer till en namninsamling för en förbättrad tillgång till säkert dricksvatten för alla människor i EU. Det blev det första europeiska medborgarinitiativ som EU-kommissionen hörsammade sedan verktyget med medborgarinitiativ infördes. Som en följd av initiativet beslutade kommissionen att revidera EU:s dricksvattendirektiv för första gången på 20 år.

Det nya direktivet, som nyligen behandlades i EU-parlamentet, är inte perfekt. Framför allt har krav som höjdes från medborgarna vattnats ur. Alla skrivningar om vatten som en mänsklig rättighet har tagits bort vilket öppnar upp för privatisering, en ganska trolig konsekvens av minskade vattenresurser och konkurrens om rent vatten.

Vattenfrågan ställer frågan om klimatförändringarnas ojämlika konsekvenser på sin spets. Rikare regioner kan alltid köpa sig tillgång till rent vatten, eller satsa på dyr teknik för vattenrening medan mer utsatta och fattiga regioner hänvisas till de minskande och ofta förgiftade vattentäkter som finns kvar.

I Sverige måste vi säkra tillgången till rent vatten. De närmaste decennierna måste vi satsa stort på bättre vattenrening i Sverige och på att skydda våra viktiga vattenresurser. Utan vatten, inget liv.

Linnéa Engström, EU-parlamentariker (MP)
Emma Hult, riksdagsledamot (MP)
Monika Bubholz, språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Debattartikeln publicerades i VF den 4 november 2018

Nej till extern köphandel på Monsénsberget

Miljöpartiet är emot en ny handelsetablering på Monsénsberget. Vi anser att det är stor risk att centrumhandeln tar skada av ytterligare ett externt köpcentrum.

Miljöpartiet vill att Karlstad ska ha ett attraktivt centrum med många olika affärer, med caféer och restauranger för olika plånböcker och med platser för spontana möten. Vi anser att dagens beslut i Kommunstyrelsen att öppna upp en ny etablering av externhandel vid Monsénsberget innebär stor risk för att centrum utarmas och att fler butiker måste stängas. Det innebär en stor risk att centrums attraktivitet sjunker både för karlstadsbor och turister.

Handelsutredningar som har genomförts de senaste åren har rekommenderat kommunen att koncentrera shoppingutbudet till stadskärnan och Bergviks köpcentrum.

Det skulle vara bra om större skrymmande handel som bygghandel kunde öka i Karlstad, men så som plan- och bygglagen är utformad är det inte möjligt att styra vilken typ av handel som får ske enligt en detaljplan (med undantag av livsmedel).

Det är därför stor risk att den nya etableringen på Monsénsberget inte blir ett komplement till den handel som redan finns utan istället kommer att rymma affärer som konkurrerar med centrum och Bergviks köpcentrum.

Dessutom skapar ytterligare ett externt köpcentrum med mer biltrafik. Detta i en tid då vi snarare behöver minska användningen av fossilt drivna bilar utifrån ett miljö- och klimatperspektiv.

Det är möjligt att vi, om invånarantalet i Karlstad ökar ordentligt och när marknaden har stabiliserats gällande e-handel, omprövar vår ställning till ytterligare externa köpcentrum. Men utifrån de förhållanden som finns idag så är det olämpligt och riskerar att allvarligt skada centrums attraktivitet.

Monika Bubholz (1 av 1)-2

Monika Bubholz, språkrör MP Karlstad