Ingen logistikpark på Ilanda

Den politiska majoriteten säger nej till vidare utredning av etableringen av en logistikpark på Ilanda.

– Det är ett område med en tusenårig tradition av odling och det finns ett stort värde i att bevara det. Därför vill vi vara tydliga med att förslaget nu stoppas, säger kommunalrådet Monika Bubholz (MP).

I den utredning som gjorts för att undersöka möjligheterna att få fram mer verksamhetsmark i närheten av det befintliga industriområdet på Ilanda, kom ett förslag om en etablering av en logistikpark. Marken som pekades ut i förslaget är till stor del privatägd odlingsmark. Förslaget har inte fått något stöd av markägare och boende i området.

– Vi respekterar markägarnas synpunkter. Det här är kanske den bästa odlingsmarken i hela kommunen och det skulle kännas helt fel att lägga asfalt på den, säger kommunalrådet Andreas Pettersson (C).

Yttrande om bergtäkt i Ulvsby

Till

Miljöprövningsdelegationen, Dnr 551-4735-2016

Länsstyrelsen i Örebro län

701 86 Örebro

 

Ärende: Yttrande om bergtäktsverksamhet på fastigheten Alstrum 5:1, Karlstad kommun

2017-03-21

Miljöpartiet de Gröna i Karlstad är starkt kritiska till en eventuell bergtäktsverksamhet vid fastigheten Alstrum 5:1, alldeles norr om samhället Vallargärdet i Karlstad kommun.

Vallargärdet är ett samhälle med stor utvecklingspotential. Orten har skola, förskola, affär, ett rikt kulturliv, idrottsplats, god kollektivtrafik och separat cykelväg till Karlstad tätort. Orten erbjuder ett attraktivt boende i en stadsnära landsbygdsmiljö.

En bergtäkt 500 m från sammanhängande bebyggelse, 250 m från närmsta villatomt, skulle drastiskt förändra utvecklingsmöjligheterna för orten i negativ riktning. Det är olämpligt att förlägga en bergtäkt inom 1000 m från en förskole- och skolverksamhet. Skolor bedrivs på dagtid samtidigt som bergtäkten är i drift. Flera av fastigheterna närmast täkten är djurhållande och täktverksamhet skulle också påverka dessa negativt.

Vallargärdet är högintressant för utveckling av ytterligare boende. En bergtäkt som kommer att användas under flera decennier framöver, med allt det buller och den miljöpåverkan som tillkommer, kommer att för överskådlig tid att hindra utbyggnad av Vallargärdets samhälle norrut.

Om en bergtäktsverksamhet har kommit igång och är i drift är det ofta lättare att få utökat brytningstillstånd eftersom marken redan har börjat att tas i anspråk. Det gör det också lättare för verksamheten att ta mer mark i anspråk. Det finns därmed en risk att om väl en bergtäkt har öppnats på Alstrum 5:1 så kan brytningsområdet utökas söderut och närma sig samhället. Avståndet till närmsta sammanhängande bebyggelse kan då minska till < 500 m, vilket går emot Boverkets riktlinjer om avstånd till bostäder.

Vi vill också klargöra att bergtäktsverksamhet på fastigheten Alstrum 5:1 inte är utpekad i Karlstads kommuns översiktsplan. Översiktsplanen skriver att kommunens naturvårdsprogram från 1995 identifierade området som en potentiell bergtäkt men att lämpligheten av täkt ska bedömas vid de enskilda tillståndsärendena. Naturvårdsprogrammet beskrivning av områden med lämplig bergkvalitet baseras på en krossbergsinventering från 1992 och även här finns en skrivning om att lämpligheten av täktverksamhet ska bedömas vid det enskilda ärendet. Målsättningen i naturvårdsprogrammet var att upprätta en masshushållningsplan med fördjupad kartläggning och prioriteringsordning av täkter senast 1997. Denna plan verkställdes aldrig.

När översiktsplanen 2012 fastställdes gavs teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram en masshushållningsplan för att bland annat prioritera bland potentiella täkter. I kommunen pågår för närvarande det arbetet och kommunen kommer att ta ställning angående lämpligheten av respektive täkt. Eftersom masshushållningsplanen ännu inte är klar finns inte några utpekade potentiella områden för bergtäktsverksamhet i Karlstads kommun.

 

För Miljöpartiet de gröna i Karlstad

Monika Bubholz (språkrör)

Per-Inge Lidén (språkrör)

Utveckla Ulvsbybygden för framtiden

För oss i Miljöpartiet är det viktigt att hela Karlstads kommun ska växa och utvecklas. Ett av de intressanta tätortsnära utvecklingsområdena är Vallargärdet och Ulvsby. Här finns skola, ett rikt kulturliv, idrottsplats, bra kommunikationer och en fantastisk miljö.

Just nu pågår diskussionerna om lämpligheten av att öppna en ny bergtäkt 500 meter norr om Vallargärdets samhälle. En sådan bergtäkt, menar vi, skulle drastiskt förändra utvecklingsmöjligheterna för bygden negativt. Miljönämnden har uttalat sig positivt ur ett strikt tillsynsperspektiv att ansökan om bergtäkten kan tillstyrkas.

Vi anser att Karlstads kommun bör komplettera det strikt fackmässiga inlägget med ett bredare samhällsperspektiv. Vi tror på orten och dess framtid. Vallargärdet kan utvecklas ännu mer eftersom orten erbjuder ett attraktivt boende. Närheten till Karlstad, det breda utbud av samhällsservice som finns i form av skola, affär och kollektivtrafik samt närheten till natur gör att orten har stor potential.

En bergtäkt kommer att användas under flera decennier framöver. Att tillåta utvinning av berg, med allt det buller och med den miljöpåverkan som tillkommer, kommer att för överskådlig tid att förhindra en utbyggnad av Vallargärdets samhälle norrut.

Miljöpartiets åsikt är därför att Karlstads kommun ur ett brett samhällsbyggarperspektiv bör förorda att ansökan om en ny bergtäkt norr om Vallargärdet avstyrks.

Monika Bubholz, språkrör MP Karlstad (076-126 01 02)

Per-Inge Lidén, språkrör MP Karlstad

Betraktelse om cykelstaden

Cyklade utefter Klarälven ner mot stan. 9 km fin cykelväg längs älven. Ett skönt sätt att börja dagen på. Att cykla är bra för hälsan. Det blir mer plats för människor istället för dyra trafiklösningar. Luften blir renare och skönare att andas. Ungarna kan få motion och mamma och pappa behöver inte curla och skjutsa hela tiden.

Karlstad är en riktigt fin cykelstad. Vi har en politisk vilja att den ska bli ännu bättre. Vi har en genomarbetad cykelplan. Och vi snackar inte bara. Vi levererar. Vi är beredda att lägga pengar i det här. Nu bygger vi en cykelramp upp på Borgmästarbron vid E18. Imorgon stängs Packhusgatan av fyra dagar för att bygga färdigt en cykelbro. I programmet för Tingvallastaden ska det bli enkelt och säkert att cykla i centrum.

Själv drömmer jag om att också bygga samman staden med våra mindre tätorter. Bra cykelvägar till Vålberg och Skattkärr. Det kommer. Och du. Ta en cykeltur. Det är skönt. Och vädret är ju så vackert.

/Per-Inge Lidén, språkrör

Källa: Cykelstaden Karlstad