Yttrande om bergtäkt i Ulvsby

Till

Miljöprövningsdelegationen, Dnr 551-4735-2016

Länsstyrelsen i Örebro län

701 86 Örebro

 

Ärende: Yttrande om bergtäktsverksamhet på fastigheten Alstrum 5:1, Karlstad kommun

2017-03-21

Miljöpartiet de Gröna i Karlstad är starkt kritiska till en eventuell bergtäktsverksamhet vid fastigheten Alstrum 5:1, alldeles norr om samhället Vallargärdet i Karlstad kommun.

Vallargärdet är ett samhälle med stor utvecklingspotential. Orten har skola, förskola, affär, ett rikt kulturliv, idrottsplats, god kollektivtrafik och separat cykelväg till Karlstad tätort. Orten erbjuder ett attraktivt boende i en stadsnära landsbygdsmiljö.

En bergtäkt 500 m från sammanhängande bebyggelse, 250 m från närmsta villatomt, skulle drastiskt förändra utvecklingsmöjligheterna för orten i negativ riktning. Det är olämpligt att förlägga en bergtäkt inom 1000 m från en förskole- och skolverksamhet. Skolor bedrivs på dagtid samtidigt som bergtäkten är i drift. Flera av fastigheterna närmast täkten är djurhållande och täktverksamhet skulle också påverka dessa negativt.

Vallargärdet är högintressant för utveckling av ytterligare boende. En bergtäkt som kommer att användas under flera decennier framöver, med allt det buller och den miljöpåverkan som tillkommer, kommer att för överskådlig tid att hindra utbyggnad av Vallargärdets samhälle norrut.

Om en bergtäktsverksamhet har kommit igång och är i drift är det ofta lättare att få utökat brytningstillstånd eftersom marken redan har börjat att tas i anspråk. Det gör det också lättare för verksamheten att ta mer mark i anspråk. Det finns därmed en risk att om väl en bergtäkt har öppnats på Alstrum 5:1 så kan brytningsområdet utökas söderut och närma sig samhället. Avståndet till närmsta sammanhängande bebyggelse kan då minska till < 500 m, vilket går emot Boverkets riktlinjer om avstånd till bostäder.

Vi vill också klargöra att bergtäktsverksamhet på fastigheten Alstrum 5:1 inte är utpekad i Karlstads kommuns översiktsplan. Översiktsplanen skriver att kommunens naturvårdsprogram från 1995 identifierade området som en potentiell bergtäkt men att lämpligheten av täkt ska bedömas vid de enskilda tillståndsärendena. Naturvårdsprogrammet beskrivning av områden med lämplig bergkvalitet baseras på en krossbergsinventering från 1992 och även här finns en skrivning om att lämpligheten av täktverksamhet ska bedömas vid det enskilda ärendet. Målsättningen i naturvårdsprogrammet var att upprätta en masshushållningsplan med fördjupad kartläggning och prioriteringsordning av täkter senast 1997. Denna plan verkställdes aldrig.

När översiktsplanen 2012 fastställdes gavs teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram en masshushållningsplan för att bland annat prioritera bland potentiella täkter. I kommunen pågår för närvarande det arbetet och kommunen kommer att ta ställning angående lämpligheten av respektive täkt. Eftersom masshushållningsplanen ännu inte är klar finns inte några utpekade potentiella områden för bergtäktsverksamhet i Karlstads kommun.

 

För Miljöpartiet de gröna i Karlstad

Monika Bubholz (språkrör)

Per-Inge Lidén (språkrör)

Årsmöte och ny sammankallande!

Vi har haft årsmöte i MP Karlstad. Ett viktigt möte. Årsmöten är människor som möts och jobbar i små politiska föreningar som bär demokratin i det här landet. Man kan bli fascinerad över att hela vår svenska demokrati bygger på föreningar som möts, resonerar, skapar en demokratisk kultur tillsammans och väljer folk till olika poster.

Vi valde ny sammankallande i föreningen. Ett viktigt uppdrag. Det sägs ofta att det behövs fler unga i politiken. Det är sant. Men det behövs människor med livserfarenhet också.

Det blev Jan Kardemark. Han fyller 70 i år. men har inte varit politiskt aktiv så länge. Han har dock massor av erfarenhet av ett långt yrkesliv som personalchef och arbete som tjänsteman i vår kommun, där han bland annat jobbat med värdegrundsfrågor. Och så är han djupt förankrad i Folkrörelsesverige. Just honom vill vi ha. Jag tror fler människor med mycket livserfarenhet skulle våga göra som Jan och gå in i politiken.

Monika Bubholz och jag omvaldes som språkrör.  Till övriga platser i ledningsgruppen valdes Aida Badeli, Ove Björklund, Daniel Kristiansson, Ulrik Scheller, Cecilia Lindström, Gunnel Kardemark, Sebastian Örgesvik och Birgitta Westlund, adjungerad för våra Gröna seniorer.

/Per-Inge Lidén, språkrör

 

 

Utveckla Ulvsbybygden för framtiden

För oss i Miljöpartiet är det viktigt att hela Karlstads kommun ska växa och utvecklas. Ett av de intressanta tätortsnära utvecklingsområdena är Vallargärdet och Ulvsby. Här finns skola, ett rikt kulturliv, idrottsplats, bra kommunikationer och en fantastisk miljö.

Just nu pågår diskussionerna om lämpligheten av att öppna en ny bergtäkt 500 meter norr om Vallargärdets samhälle. En sådan bergtäkt, menar vi, skulle drastiskt förändra utvecklingsmöjligheterna för bygden negativt. Miljönämnden har uttalat sig positivt ur ett strikt tillsynsperspektiv att ansökan om bergtäkten kan tillstyrkas.

Vi anser att Karlstads kommun bör komplettera det strikt fackmässiga inlägget med ett bredare samhällsperspektiv. Vi tror på orten och dess framtid. Vallargärdet kan utvecklas ännu mer eftersom orten erbjuder ett attraktivt boende. Närheten till Karlstad, det breda utbud av samhällsservice som finns i form av skola, affär och kollektivtrafik samt närheten till natur gör att orten har stor potential.

En bergtäkt kommer att användas under flera decennier framöver. Att tillåta utvinning av berg, med allt det buller och med den miljöpåverkan som tillkommer, kommer att för överskådlig tid att förhindra en utbyggnad av Vallargärdets samhälle norrut.

Miljöpartiets åsikt är därför att Karlstads kommun ur ett brett samhällsbyggarperspektiv bör förorda att ansökan om en ny bergtäkt norr om Vallargärdet avstyrks.

Monika Bubholz, språkrör MP Karlstad (076-126 01 02)

Per-Inge Lidén, språkrör MP Karlstad