Ingen logistikpark på Ilanda

Den politiska majoriteten säger nej till vidare utredning av etableringen av en logistikpark på Ilanda.

– Det är ett område med en tusenårig tradition av odling och det finns ett stort värde i att bevara det. Därför vill vi vara tydliga med att förslaget nu stoppas, säger kommunalrådet Monika Bubholz (MP).

I den utredning som gjorts för att undersöka möjligheterna att få fram mer verksamhetsmark i närheten av det befintliga industriområdet på Ilanda, kom ett förslag om en etablering av en logistikpark. Marken som pekades ut i förslaget är till stor del privatägd odlingsmark. Förslaget har inte fått något stöd av markägare och boende i området.

– Vi respekterar markägarnas synpunkter. Det här är kanske den bästa odlingsmarken i hela kommunen och det skulle kännas helt fel att lägga asfalt på den, säger kommunalrådet Andreas Pettersson (C).

Europeiska gröna partiet kommer till Karlstad

Det är nästan tio år sedan European Green Party hade kongress i Sverige. Nu är det klart att man kommer till Karlstad CCC!

European Green Party (EGP) håller två rådsmöten årligen, i städer som Liverpool, Madrid och Paris. Partistyrelsen i Miljöpartiet de gröna har ansökt hos EGP att få anordna ett rådsmöte och pekat ut Karlstad som lämplig plats. Nu är det klart att EGP valt Karlstad CCC och det är första gången ett europeiskt parti anordnar ett formellt beslutsmöte i Karlstad. Kongressen går av stapeln den 24-26 november i år och kommer att samla 300-400 ombud och politiker från ett 30-tal europeiska länder på Karlstad CCC.

I Nederländerna gjorde de gröna nyligen ett kanonval och i Österrike har just världens första folkvalda gröna president svurits in. Det visar att det finns utrymme för en progressiv röst som tar framtiden på allvar. Det blir roligt att välkomna gröna vänner hit och lära av de gröna framgångarna i Europa. 

– Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet

Yttrande om bergtäkt i Ulvsby

Till

Miljöprövningsdelegationen, Dnr 551-4735-2016

Länsstyrelsen i Örebro län

701 86 Örebro

 

Ärende: Yttrande om bergtäktsverksamhet på fastigheten Alstrum 5:1, Karlstad kommun

2017-03-21

Miljöpartiet de Gröna i Karlstad är starkt kritiska till en eventuell bergtäktsverksamhet vid fastigheten Alstrum 5:1, alldeles norr om samhället Vallargärdet i Karlstad kommun.

Vallargärdet är ett samhälle med stor utvecklingspotential. Orten har skola, förskola, affär, ett rikt kulturliv, idrottsplats, god kollektivtrafik och separat cykelväg till Karlstad tätort. Orten erbjuder ett attraktivt boende i en stadsnära landsbygdsmiljö.

En bergtäkt 500 m från sammanhängande bebyggelse, 250 m från närmsta villatomt, skulle drastiskt förändra utvecklingsmöjligheterna för orten i negativ riktning. Det är olämpligt att förlägga en bergtäkt inom 1000 m från en förskole- och skolverksamhet. Skolor bedrivs på dagtid samtidigt som bergtäkten är i drift. Flera av fastigheterna närmast täkten är djurhållande och täktverksamhet skulle också påverka dessa negativt.

Vallargärdet är högintressant för utveckling av ytterligare boende. En bergtäkt som kommer att användas under flera decennier framöver, med allt det buller och den miljöpåverkan som tillkommer, kommer att för överskådlig tid att hindra utbyggnad av Vallargärdets samhälle norrut.

Om en bergtäktsverksamhet har kommit igång och är i drift är det ofta lättare att få utökat brytningstillstånd eftersom marken redan har börjat att tas i anspråk. Det gör det också lättare för verksamheten att ta mer mark i anspråk. Det finns därmed en risk att om väl en bergtäkt har öppnats på Alstrum 5:1 så kan brytningsområdet utökas söderut och närma sig samhället. Avståndet till närmsta sammanhängande bebyggelse kan då minska till < 500 m, vilket går emot Boverkets riktlinjer om avstånd till bostäder.

Vi vill också klargöra att bergtäktsverksamhet på fastigheten Alstrum 5:1 inte är utpekad i Karlstads kommuns översiktsplan. Översiktsplanen skriver att kommunens naturvårdsprogram från 1995 identifierade området som en potentiell bergtäkt men att lämpligheten av täkt ska bedömas vid de enskilda tillståndsärendena. Naturvårdsprogrammet beskrivning av områden med lämplig bergkvalitet baseras på en krossbergsinventering från 1992 och även här finns en skrivning om att lämpligheten av täktverksamhet ska bedömas vid det enskilda ärendet. Målsättningen i naturvårdsprogrammet var att upprätta en masshushållningsplan med fördjupad kartläggning och prioriteringsordning av täkter senast 1997. Denna plan verkställdes aldrig.

När översiktsplanen 2012 fastställdes gavs teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram en masshushållningsplan för att bland annat prioritera bland potentiella täkter. I kommunen pågår för närvarande det arbetet och kommunen kommer att ta ställning angående lämpligheten av respektive täkt. Eftersom masshushållningsplanen ännu inte är klar finns inte några utpekade potentiella områden för bergtäktsverksamhet i Karlstads kommun.

 

För Miljöpartiet de gröna i Karlstad

Monika Bubholz (språkrör)

Per-Inge Lidén (språkrör)