Klimat, frihet och solidaritet

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Denna folkvalda församling kommer de närmaste åren att vara med och ta beslut i alla stora frågor som rör vår europeiska framtid.

EU består av 28 medlemsländer som vill vara med och forma ett fredligt Europa där fri rörlighet för människor, gemensam handel utan krångel och skydd för demokratiska fri- och rättigheter ersätter de krig mellan folken som varit vår historia genom århundraden.

Parlamentet består av 751 ledamöter, varav 20 från Sverige. De viktigaste uppgifterna är att vara med och ta fram lagar och förordningar, anta ny långtidsbudget för perioden 2021–27, granska EU-kommissionen och godkänna internationella avtal.

Det sveper en grön våg genom Europa. I länder som Finland, Tyskland, Österrike och Nederländerna ligger de gröna högt i opinionsundersökningarna. Det gör att den gröna gruppen i parlamentet – som idag består av 52 ledamöter – kan växa och utgöra en stark kraft i kampen för klimat, miljö och mänskliga rättigheter.

Klimatet är en ödesfråga. Tågtrafiken mellan länder i Europa bör förenklas. Vi måste producera mer hållbar energi. Varje land bör göra en koldioxidbudget, en färdplan för minskade utsläpp. Flyget bör också göra rätt för sig genom att betala skatt för bränsle/koldioxidutsläpp som andra trafikslag. Jordbruksstödet göras om med inriktning mot hållbart jordbruk och hälsosam mat.

Friheten är en ledstjärna för oss gröna. Alla minoriteter och folkgrupper har rätt till skydd och att få låta sitt språk, religion och sin kultur bidra till det gemensamma europeiska arvet. Därför behöver demokratin skyddas. Pressfriheten som nu hotas i nationalistiskt sinnade länder måste försvaras. Offentlighetsprincipen som ger medborgarna rätt att begära ut offentliga handlingar ska gälla i hela EU.

Solidaritet bör prägla Europapolitiken. Alla länder måste ta ansvar för de mest utsatta medborgarna. Vi ska gemensamt fördela ansvaret att erbjuda skydd åt människor som flyr undan krig och förtryck. Det bör finnas säkra asylvägar in i EU. Bistånd och rättvis handel med länder i vår närhet gör att människor kan utvecklas och stanna i sina länder istället för att tvingas fly. EU:s medlemsländer måste också föregå med gott exempel, och sluta exportera vapen till diktaturer.

EU ska inte utvecklas till någon slags Europas Förenta Stater utan fortsätta vara ett samarbete mellan självständiga länder. Vi ska inte byta ut kronan mot Euro. Den svenska avgiften ska inte höjas.

Söndagen den 26 maj är det val till detta viktiga parlament. Demokrati är det bästa sättet vi känner till för att styra allt det vi har gemensamt. Men detta system bygger på att vi alla vill vara med och ta ansvar genom att avge vår röst. Gå och rösta. En röst på Miljöpartiets kandidater är en röst för ett klimatvänligt, frihetligt och solidariskt Europa.

Per-Inge Lidén
Värmländsk kandidat på Miljöpartiets lista

Debattartikeln publicerades den 7 maj 2019

EU – ett samarbete för fred, miljö och mänskliga rättigheter

Miljöpartiet vill se stärkt skydd för minoriteter och en offentlighetsprincip av svensk modell i EU:s institutioner, skriver Per-Inge Lidén.

EU är en viktig gemenskap. Jag är glad att vi är med. Genom att vi kan studera, arbeta, resa och på ett enkelt sätt sälja våra värmländska produkter till 28 medlemsländer knyts Europa samman. Unionens syften bör vara att skapa fred mellan folken, kämpa för mänskliga fri- och rättigheter och vara med och skapa en god hållbar miljö för alla dess 500 miljoner medborgare. Det är stort. Vi har haft nog av krig, diktatur och miljöförstöring på vår kontinent.

Utsläpp och klimatförändringar känner inga gränser. Därför är EU en viktig plattform för att rädda klimatet. EU måste driva på för att stänga de sista kolgruvorna och gå över till klimatsmart energiproduktion. Vi gröna vill skapa en klimatlag som tvingar medlemsländerna att minska sina fossila utsläpp.

Vi behöver också resa mer klimatsmart. En utbyggd järnvägsstruktur – bl a mellan Oslo och Stockholm – som gör det möjligt att enkelt kunna färdas med tåg mellan länderna är viktig. Vi behöver ställa om Europas jordbruk till god djurhållning och ekologisk hållbarhet. Vattenfrågan är akut. Här behövs krav på minskade kemikalieutsläpp, minskad övergödning av Europas åkrar och stöd till effektivare avloppssystem.

Mänskliga rättigheter är en grundpelare i skapandet av det nya Europa. Miljöpartiet vill se stärkt skydd för minoriteter och en offentlighetsprincip av svensk modell i EU:s institutioner. Det är viktigt att EU är tydligt och inför ekonomiska sanktioner om de grundläggande fri- och rättigheter för medborgare och press hotas i några av medlemsländerna. Jämställdhet är en viktig fråga – däribland krav på jämställd nominering till topposter i EU och kvotering för börsbolag. Medborgarna måste få insyn i hur förslagen till direktiv och förordningar tas fram. Vi vill också bidra till en gemensam asylpolitik, med säkra vägar in i EU och fördelning av ansvar mellan alla medlemsländer.

Om EU:s uppgift är att skapa fred i Europa gäller det också i utrikespolitiken. Diplomati, bra bistånd och rättvisa handelsvillkor också för den fattiga delen av världen är viktiga både för oss och för andra. Utan lugn och stabilitet i EU:s närhet kommer vi inte kunna ha ett harmoniskt Europa.

En viktig uppgift för det nya parlamentet kommer att bli att anta den nya långtidsbudgeten för 2021–27. Den bör inriktas mer på forskning, smart och hållbar energi- och infrastruktur, stöd till omställning av jordbruket i hållbar riktning och fortsatt utjämning av regionala olikheter i Europa. EU ska även fortsatt vara ett samarbete – inte en superstat. Sveriges medlemsavgift är hög nog som den är. Det mesta kan vi bestämma själva i vårt land.

Söndagen den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Det är ett viktigt val. Gå och rösta. Helst på Miljöpartiet. Vi har en tydlig inriktning på fred, miljö och mänskliga rättigheter.

Per-Inge Lidén
På plats 18 på Miljöpartiets valsedel till EU-valet

Debattartikeln publicerades i NWT den 3 maj 2019.

Äntligen, snart är det val till Europaparlamentet!

Vi ska ha ett EU där vi solidariskt ansvarar för de flyktingar som söker sig till oss – och vi behöver bedriva ett bra bistånds och fredsskapande arbete i unionens närhet, skriver Per-Inge Lidén.

Söndagen den 26 maj nästa år är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val som formar framtiden för oss drygt 500 miljoner EU-medborgare för många år framöver. Jag menar att vårt deltagande i EU har tjänat oss väl i Sverige och i Värmland väl.

Vi lever i en kontinent med fred, vi kan fritt söka jobb i hela Europa och våra värmländska företag kan delta på en av världens största marknader med färre gränser och regelkrångel. Därför är det viktigt att vi får en bra svensk debatt om de politiska frågor som det här valet handlar om. Precis som i riksdagsvalet handlar det om vanliga politiska frågor som rör din och min vardag.

En viktig fråga det nya parlamentet ska ta ställning till är det förslag till budget som EU-kommissionen presenterade i somras för perioden 2021–27. En budget på 1 135 miljarder euro som i nuvarande utformning bland annat skulle innebära ökade satsningar på forskning, migration, gränsförsvar och minskade anslag till generella jordbruksstöd och stöd till fattigare regioner. Budgeten skulle innebära ökade kostnader för Sverige och utfasning av våra rabatter. Vad tycker vi om det?

Miljöfrågan är verkligen en fråga där vi behöver gemensamma lösningar. En hårdare kemikalielagstiftning som befriar oss från farliga kemiska experiment, en utfasning av plast till förmån för biomaterial och ett främjande av cirkulär ekonomi där produkter återvinns är viktigt för vår framtid. Arbetet för produktion av hållbar energi och nedstängning av gamla trötta kolgruvor måste intensifieras.

Sammanhållningspolitiken är viktig. Genom regionala fonder stöds utvecklingen i såväl fattigare områden som på svensk glesbygd. Här är det viktigt att vi tar ställning för att alla delar av Sverige ska omfattas av stöden – och att man minskar administrationsbördan. Värmland behöver också utvecklingsmedel.

Ett socialt ansvarstagande Europa är grunden för fredlig utveckling. Alla länder har ett ansvar för sina fattiga och ingen människa ska fara illa. Samtidigt måste vi i Sverige få utforma vår välfärdspolitik och våra regler för arbetsmarknaden utan klåfingrigt styrande från Bryssel. EU behöver inte lägga sig i allt.

EU måste på ett tydligare sätt främja hållbara transporter. Det handlar om en tydlig styrning mot biodrivmedel och elfordon och en övergång till godstransporter på sjö och järnväg. För oss är den nya järnvägen 2.55 mellan Oslo och Stockholm central och bör lyftas fram som ett europeiskt projekt mellan två huvudstäder.

Migrationspolitiken handlar om solidaritet. Vi ska ha ett EU där vi solidariskt ansvarar för de flyktingar som söker sig till oss – och vi behöver bedriva ett bra bistånds och fredsskapande arbete i unionens närhet, så att vi undviker de krig och konflikter som driver människor på flykt. Ett globalt ledarskap mot klimatförändringar gör att färre människor måste fly. Alla länder i unionen ska ta emot och integrera flyktingar – annars bör de få tydliga ekonomiska sanktioner och indraget stöd.

Jämställdhet är en fråga för parlamentet. Många länder har ännu idag en föråldrad tradition av kvinnoförtryck och fördomar gentemot HBTQ-grupper. Här behövs ett förnyat värdegrundsarbete och tydligt arbete för jämställdhet på arbetsmarknaden i hela EU.

Det här är viktiga frågor som du och jag ska ta ställning till om några månader. Visst är det spännande! Låt oss nu få en debatt om de verkliga frågorna – och inte argument för eller emot att vara med. Vi är med. Låt oss göra något bra av det.

Per-Inge Lidén
Språkrör, Miljöpartiet Karlstad

Debattartikeln publicerades i NWT den 31 oktober 2018

Våra kandidater till Kommunfullmäktige

Inför valet har Miljöpartiet Karlstad valt att lägga ut en rad presentationer av våra kandidater till Kommunfullmäktige på vår Facebook-sida. De publiceras med några dagars mellanrum, för att visa vilken bredd av gröna kandidater vi har för alla som är nyfikna att rösta på Miljöpartiet.

Gruppbild Karlstad pp.jpg
Våra topp-sex kandidater, från vänster till höger: Cecilia Lindström, Robert Halvarsson, Monika Bubholz, Per-Inge Lidén, Anna Wilén och Torbjörn Nilsson. Foto: Daniel Johansson

Det finns många anledningar att vara grön. Tillsammans vill vi i Miljöpartiet Karlstad skapa en hållbar utveckling utifrån vårt valmanifest:

Med Miljöpartiet i styret har Karlstad fått fossilbränslefri fjärrvärme, Sveriges bästa fossilbränslefria kollektivtrafik, miltals med nya cykelvägar, fler friluftsområden m m. Nu vill vi fortsätta att utveckla Karlstad – den goda, gröna staden:

Karlstad – föregångare i klimatarbetet. Nu.
Vi kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna genom att skapa en grön promenadstad med ännu bättre kollektivtrafik och cykelbanor, mer klimatsmart byggande och klimatkloka inköp. Klimatet väntar inte. Vi gör vad vi kan. Nu.

100 miljoner mer till barnen. Nu.
Satsa mer på skola och förskola, med fler lärare och specialpedagoger, bättre fritidsaktiviteter, och fler familjecentraler.

Bygg promenadvänligt – och grönt. Nu.
Bygger vi tätare får många närmre till jobbet, affären, skolan och kulturen. För att må bra behöver vi en hälsosam miljö med nära till gräsmattor, buskar och träd. Så många som möjligt ska lätt kunna gå och cykla till det mesta – självklart också till parker, närnatur och vacker arkitektur!

Här följer länkar till våra kandidatpresentationer, fler publiceras allteftersom:
Monika Bubholz
Per-Inge Lidén
Anna Wilén
Torbjörn Nilsson
Cecilia Lindström
Robert Halvarsson
Kristin Andersson
Birgitta Westlund
Sebastian Örgesvik
Eleanor Lundman
Ulrik Scheller
Jan Kardemark
Klas Blid
Gunnel Kardemark
Patrik Hamberg
Lars Karlsson