Ingen mer Gravaled!

På gårdagens kommunstyrelse beslutades att lägga ned utredningen om Gravaleden. Därmed avslutas ärendet – det blir ingen Gravaled!

I valet 2014 tog Kristdemokraterna upp frågan om att bygga Gravaleden igen (efter att den legat i träda i drygt 15 år) och Miljöpartiet gick emot förslaget direkt. För drygt två år sedan lade vi, tillsammans med den övriga politiska majoriteten, ett initiativ om att utreda frågan om verksamhetsmark vid Grava/Ilanda ordentligt. Förra hösten kom utredningen tillbaka och visade på stora kostnader och stor miljöpåverkan om Gravaleden skulle byggas. Vi och Liberalerna sa nej till fortsatt utredning av Gravaleden.

Nu kom utredningen tillbaka igen. Att bygga en Gravaled skulle kosta ungefär 85 miljoner kronor, fler berörs negativt av buller från en ny motorled och får negativ inverkan på miljö och natur. Därför var det rätt självklart att säga nej och avsluta utredningen helt och hållet. En majoritet av kommunstyrelsen tyckte också att idén ska läggas ner och så blev beslutet! Äntligen begravs Gravaleden!

 

Ingen logistikpark på Ilanda

Den politiska majoriteten säger nej till vidare utredning av etableringen av en logistikpark på Ilanda.

– Det är ett område med en tusenårig tradition av odling och det finns ett stort värde i att bevara det. Därför vill vi vara tydliga med att förslaget nu stoppas, säger kommunalrådet Monika Bubholz (MP).

I den utredning som gjorts för att undersöka möjligheterna att få fram mer verksamhetsmark i närheten av det befintliga industriområdet på Ilanda, kom ett förslag om en etablering av en logistikpark. Marken som pekades ut i förslaget är till stor del privatägd odlingsmark. Förslaget har inte fått något stöd av markägare och boende i området.

– Vi respekterar markägarnas synpunkter. Det här är kanske den bästa odlingsmarken i hela kommunen och det skulle kännas helt fel att lägga asfalt på den, säger kommunalrådet Andreas Pettersson (C).

Nej till Gravaleden på kommunstyrelsen

På kommunstyrelsen igår röstade Miljöpartiet och Liberalerna emot en fortsatt utredning av Gravaleden. Samtliga andra partier röstade för.

Utredningen visar att Gravaleden inte behövs trafikmässigt. Gravaleden skulle heller inte lösa trafikproblemen på Ilandavägen och bör därför avföras. Istället bör en fortsatt utredning fokusera på buller, skoltrafik, hastigheter och genomfartstrafik på Ilandavägen, för att lösa de problem som finns där.

  • Vi vill inte se mer trafik här. Mer trafik ger ökade klimatutsläpp och strider våra klimat- och miljömål om att minska utsläppen från transportsektorn, som vi fattat beslut om i full politisk enighet, säger kommunalråd Maria Frisk (MP).

Utredningen som gjorts konstaterar att I2-skogen är viktig både för friluftslivet och för naturen med flera områden med höga naturvärden och biotopskydd. I tidigare fattade beslut utpekas dessutom I2-skogen som ett blivande naturreservat.

Begrav Gravaleden!

I valrörelsen seglade helt otippat frågan om Gravaleden upp igen. En fråga som vi och säkert många med oss trodde vad avgjord sedan länge. Det har nämligen visat sig sedan tidigare att en ny trafikled över Skåreberget, genom natur- och friluftsområden, inte skulle bidra så positivt till en minskning av trafiken på andra håll som man trott. De negativa konsekvenserna var betydligt större än de positiva, så att säga. Miljöpartiet hade i den vevan jobbat hårt emot att en Gravaled skulle byggas och när frågan åter igen hamnade på dagordningen intog vi samma inställning som tidigare. Vi vill inte se en Gravaled byggas över Skåreberget.
 
I förhandlingarna med de andra partierna efter valet kom frågan att handla mer om att utöka verksamhetsmarken vid Ilanda industriområde och i samband med det också titta på om en ny trafikled verkligen behövs för detta. Den utredningen är nu klar och visar att nej, det behövs ingen ny trafikled. Däremot behövs det åtgärder mot trafiken på Ilandavägen.
 
Så:
  • Det blir inte en bättre trafiklösning med en genomfartsled och mer väg.
  • En genomfartsled leder i sig till mer trafik.
  • Naturens och fritidslivets betydelse för människor är alltför viktig för att låta bygga en väg genom området.
  • En väg här ligger inte i linje med kommunens klimat- och miljömål.
Trots utredningens resultat visar det sig nu att partier som tidigare förespråkat en ny trafikled fortsätter att göra det. Så frågan kommer med all sannolikhet att fortsätta att diskuteras. Vår ståndpunkt är tydlig: begrav alla idéer på en Gravaled!
/Maria Frisk, språkrör MP Karlstad